Valvottavatiedote 11.6.2014 – 35/2014

Solvenssi II -välivaiheen raportoinnin tekninen toteutus

Finanssivalvonnan määräyksien ja ohjeiden 24/2013, Tietojen toimittamista koskevat ohjeet, mukaan henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden tulisi toimittaa Finanssivalvonnalle Solvenssi II -laskennan mukaisia tietoja osana Solvenssi II -sääntelyyn valmistautumista. Finanssivalvonnan ohjeet perustuvat EIOPAn (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) antamiin ns. välivaiheen ohjeisiin.

Ensimmäinen ohjeen mukainen määrällisten tietojen raportointiajankohta on kesäkuussa 2015, jolloin raportoidaan 31.12.2014 tiedot. Lisäksi raportoidaan neljännesvuositiedot tilanteesta 30.9.2015.

EIOPA on julkaissut valmisteluvaiheen raportointia koskevat luonnokset teknisiksi määrityksiksi Solvenssi II XBRL -taksonomiasta (XBRL = eXtendible Business Reporting Language) ja ns. DPM-mallista (Data Point Model). Finanssivalvonta toteuttaa valmisteluvaiheen ja sitä seuraavan pysyvän tiedonkeruun teknisesti XBRL-muodossa.

Taksonomia määrittää valvojalle toimitettavan konekielisen raportin sisällön ja teknisen esitystavan. DPM-malli kuvaa helposti hyödynnettävässä muodossa tiedonkeruun käsitteet ja niiden väliset yhteydet. Taksonomia ja DPM-malli on tarkoitettu erityisesti niille raportoijille, jotka tuottavat näiden teknisten määritysten perusteella itse vaaditun konekielisen raportin. Fiva tulee tarjoamaan raportoijille myös Excel-muotoisen elektroniset lomakkeet, ns. tiedonkeruusovelluksen, jonka avulla voidaan muodostaa raportti ja salata se toimitusta varten. Luvut voidaan syöttää lomakkeille manuaalisesti tai ladata raportti ulkoisesta lähteestä sovellukseen.

DPM-malli kuvaa tiedonkeruun käsitteet ja niiden väliset yhteydet relaatiomallin mukaisena rakenteena. Mallin keskeisiä käsitteitä ovat lomakkeet (template), taulukot (table), tietopisteet (data point), mittarit (metric, primary item), dimensiot ja niiden jäsenet (dimension, dimension member) ja tarkistuskaavat (validation rule). Tietopiste määritellään yhden mittarin ja 0-n kappaleen luokitustekijöitä (dimensio, dimension jäsen-parit) yhdistelmänä. Tietopiste liittyy yhteen tai useampaan taulukkoon ja tietopisteeseen liittyy yksi raportoiva arvo ajankohtaa kohti. Lomakkeeseen liittyy yksi tai useampi raportoitava taulukko. Valvojalle raportoidaan joukko tietopisteitä arvoineen. Lomakkeiden suurin merkitys on kuvata visuaalisesti toimitettava tieto. DPM-malli on yleinen formaattiriippumaton tapa kuvata viranomaistiedonkeruu.

DPM-mallista johdettu taksonomia määrittelee viime kädessä valvojalle toimitettavan konekielisen raportin XML-tiedostona. XBRL-taksonomian määrittämää raporttia kutsutaan myös instanssiksi. Taksonomia koostuu raportin määrittävästä skeematiedostosta ja joukosta linkkitiedostoja. Linkkitiedostoissa kuvataan tietoelementtien (mittarit, dimensiot) hierarkkinen rakenne, elementtien selväkieliset nimikkeet, elementtien väliset matemaattiset ja loogiset suhteet ja viitteet elementteihin liittyvään sääntelyyn.

Lisätietoja antavat

  • IT-päällikkö Jaakko Mauranen, jaakko.mauranen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5386, tai
  • suunnittelija Matti Virtanen, matti.virtanen(at)bof.fi, puhelin 010 831 2558.