Tillsynsmeddelande 11.6.2014 – 35/2014

Tekniskt genomförande av den interimistiska Solvens II-rapporteringen

Enligt Finansinspektionens anvisningar och föreskrifter 24/2013, Anvisningar för lämnande av information, ska liv- och skadeförsäkringsbolagen lämna in information som beräknats enligt Solvens II till Finansinspektionen som en del av förberedelserna inför Solvens II-regelverket. Finansinspektionens anvisningar grundar sig på EIOPAs (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens) s.k. interimistiska riktlinjer.

Tidpunkten för den första rapporteringen av kvantitativa uppgifter är juni 2015 då bolagen ska rapportera uppgifterna per den 31 december 2014. Bolagen ska dessutom rapportera kvartalsuppgifterna enligt läget den 30 september 2015.

EIOPA har publicerat utkast till tekniska standarder för Solvens II XBRL-taxonomin (XBRL =  eXtendible Business Reporting Language) och den s.k. DPM-modellen (Data Point Model) som gäller den interimistiska rapporteringen. Finansinspektionen kommer att tekniskt genomföra både den interimistiska och den därpå följande bestående rapporteringen i XBRL-format.

Taxonomin fastställer innehållet i och det tekniska utförandet för den maskinläsbara rapporten som ska lämnas till tillsynsmyndigheten. DPM-modellen beskriver de begrepp som används i rapporteringen och relationerna mellan dem i lättillgänglig form. Taxonomin och DPM-modellen är avsedda speciellt för de rapportörer som utifrån dessa tekniska standarder själva producerar den maskinläsbara rapport som krävs. Finansinspektionen kommer också att tillhandahålla rapportörerna elektroniska blanketter i Excel-format, dvs. ett s.k. rapporteringsprogram, som kan användas för att skapa en rapport och kryptera den innan den skickas vidare. Siffrorna kan matas in på blanketten manuellt eller så kan rapporten laddas ner från en extern källa till programmet.

DPM-modellen beskriver de begrepp som används inom rapporteringen och relationerna mellan dem i form av en relationsdatabas. De viktigaste begreppen i modellen är blanketter (template), tabeller (table), de dataelement som ska rapporteras (data points), mätare (metric, primary item), klassificeringsfaktorer och dimensionsmedlemmar (dimensions, dimension member) samt valideringsregler (validation rule). Ett dataelement fastställs som en kombination av en mätare och 0–n stycken klassificeringsfaktorer (klassificeringsfaktor, par av dimensionsmedlemmar). Ett dataelement ansluter sig till en eller flera tabeller och till varje dataelement ansluter sig ett värde som ska redovisas per tidpunkt. I varje blankett finns en eller flera tabeller som ska rapporteras. Bolagen ska rapportera ett antal dataelement med värden. Blanketternas viktigaste uppgift är att visuellt beskriva de uppgifter som inlämnas. DPM-modellen är ett allmänt icke-formbundet sätt att beskriva rapporteringen till myndigheterna.

Den taxonomi som har härletts ur DPM-modellen specificerar i sista hand XML-filen för den maskinläsbara rapporten som ska inlämnas till tillsynsmyndigheten. Den rapport som XBRL-taxonomin fastställer kallas även för instansfil. Taxonomin består av en schemafil som specificerar rapporten och ett antal filer med länkdatabaser. I länkdatabaserna beskrivs dataelementens (mätarnas, klassificeringsfaktorernas) hierarkiska struktur, elementens benämningar i klartext, elementens matematiska och logiska relationer och hänvisningar till relevanta regelverk.

Närmare upplysningar lämnas av

  • IT-chef Jaakko Mauranen, jaakko.mauranen(at)fiva.fi, telefon 010 831 5386
  • planerare Matti Virtanen, matti.virtanen(at)bof.fi, telefon 010 831 2558.