Valvottavatiedote 13.10.2014 – 63/2014

Valvottavien palkitsemista koskevassa sääntelyssä muutoksia

Finanssivalvonta antoi helmikuussa 2010 kaikkia Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:ssä mainittuja yhteisöjä ja laitoksia koskevan palkitsemiskannanoton (kannanotto 1/2010). Kannanoton mukaan valvottavien on huolehdittava siitä, että palkitsemisjärjestelmät eivät sisällä piirteitä, jotka lisäävät valvottavan hallitsematonta riskinottoa tai jotka ovat omiaan vähentämään markkinoiden vakautta. Maaliskuussa 2011 Finanssivalvonta päivitti ja tarkensi tätä kannanottoaan (kannanotto 1/2011).

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitseminen

15.8.2014 voimaan tulleen luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014, jäljempänä LLL) 8 lukuun on otettu palkitsemista koskevia säännöksiä, jotka korvasivat samassa yhteydessä kumotussa valtiovarainministeriön asetuksessa (372/2010) olleet säännökset. Tämän johdosta Finanssivalvonta kumoaa vuosina 2010 ja 2011 antamansa palkitsemiskannanotot luottolaitosten ja muiden LLL 8 luvun soveltamisalaan kuuluvien valvottavien osalta.

Tulkitessaan LLL 8 luvun 1 §:n säännöksiä niistä henkilöistä, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus valvottavan riskiasemaan, valvottavien tulee huomioida Euroopan komission antama delegoitu asetus N:o 604/2014, joka tuli voimaan 26.6.2014. Asetus on suoraan sovellettavaa sääntelyä, eikä siten edellytä erillistä kansallista voimaansaattamista.

Tulevassa valvonnassaan Finanssivalvonta lähtee edelleen siitä, että valvottava voi jättää soveltamatta LLL 8 luvun 9, 11 ja 12 §:ien säännöksiä niihin palkkionsaajiin, joiden muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta ei ylitä 50 000 euroa. Valvottava voi määritellä soveltamisrajan alhaisemmaksi esimerkiksi henkilön toiminnasta aiheutuvan riskin vuoksi. Palkitsemisjärjestelmässä tulisi edelleen perustella ja dokumentoida valitun soveltamisrajan käyttö ja ne henkilöt, joita rajaukset koskevat.

Finanssivalvonta kiinnittää valvottavien huomiota myös 30.10.2013 antamaansa määräykseen ja ohjeeseen (18/2013) ”Palkka- ja palkkiopolitiikat ja -käytännöt (MiFID)”, jossa Finanssivalvonta suosittaa mm. sijoituspalveluja tarjoaville luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman samannimisen ohjeen (ESMA/2013/606) noudattamista.

Vakuutusyhtiöiden palkitseminen

Vuoden 2014 alussa voimaan tullut vakuutusyhtiölain (521/2008) 6 luvun 17 §:ä sisältää vakuutusyhtiöiden palkitsemiseen liittyvää sääntelyä. Tämän johdosta Finanssivalvonta kumoaa aikaisemmin voimassa olleen lainsäädännön perusteella vuosina 2010 ja 2011 antamansa palkitsemiskannanotot myös vakuutusyhtiöiden ja muiden vakuutusyhtiölain soveltamisalaan kuuluvien valvottavien osalta.

Vaihtoehtorahastojen hoitajien palkitseminen

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) sisältää toimilupavelvollisten vaihtoehtorahastojen hoitajien palkitsemisjärjestelmiä koskevaa sääntelyä, jota on täydennetty valtiovarainministeriön asetuksessa vaihtoehtorahastojen hoitajien palkitsemisjärjestelmistä (229/2014). Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on lisäksi antanut ohjeen: ”AIFM-direktiivin mukaista hyvää palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat ohjeet” (ESMA/2013/232). Finanssivalvonta on 1.7.2014 antanut vaihtoehtorahastojen hoitajille määräyksen ja ohjeen (4/2014), jossa Finanssivalvonta suosittaa, että vaihtoehtorahastojen hoitajat noudattavat kyseistä ohjetta. Tämän johdosta Finanssivalvonta kumoaa antamansa palkitsemiskannanotot myös vaihtoehtorahastojen hoitajien osalta.

Työeläkevakuutusyhtiöiden ja muiden Finanssivalvonnan valvottavien palkitseminen

Finanssivalvonta pitää vuosina 2010 ja 2011 antamansa palkitsemiseen liittyvät kannanotot edelleen voimassa niiden Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:ssä mainittujen valvottavien, kuten esimerkiksi työeläkevakuutusyhtiöiden osalta, joille ei ole annettu palkitsemiseen liittyvää laintasoista sääntelyä. Lainsäädännön mahdollisesti muuttuessa Finanssivalvonta tarpeen vaatiessa ajantasaistaa ohjeistuksensa.

Lisätietoja antavat

  • apulaisjohtaja Marja Nykänen puhelin 010 831 5247, sähköposti marja.nykanen(at)finanssivalvonta.fi
  • vastuuvalvoja Arto Sukula puhelin 010 831 5216, sähköposti arto.sukula(at)finanssivalvonta.fi