Tillsynsmeddelande 13.10.2014 – 63/2014

Ändringar i reglerna om ersättningssystem hos tillsynsobjekt

I februari 2010 gav Finansinspektionen ett ställningstagande angående ersättningssystem (ställningstagande 1/2010) för alla sammanslutningar och inrättningar som nämns i 4 § i lagen om Finansinspektionen. Enligt ställningstagandet ska alla tillsynsobjekt säkerställa att ersättningssystemen inte uppvisar några sådana drag som kunde uppmuntra till okontrollerat risktagande hos tillsynsobjekten eller som kunde försämra marknadens stabilitet. I mars 2011 uppdaterade och specificerade Finansinspektionen detta ställningstagande (ställningstagande 1/2011).

Ersättningssystem för kreditinstitut och värdepappersföretag

I 8 kap. i kreditinstitutslagen (610/2014), som trädde i kraft den 15 augusti 2014, finns bestämmelser om ersättningar. Dessa ersatte bestämmelserna i finansministeriets förordning (372/2010), som upphävdes när nämnda lag trädde i kraft. Med anledning av detta upphäver Finansinspektionen sina ställningstaganden angående ersättningssystem från 2010 och 2011 till den del de gäller kreditinstitut och andra tillsynsobjekt som omfattas av tillämpningsområdet för 8 kap. i kreditinstitutslagen.

När tillsynsobjekten tolkar bestämmelserna i 8 kap. 1 § i kreditinstitutslagen om personer vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på tillsynsobjektets riskprofil, ska de ta hänsyn till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 604/2014, som trädde i kraft den 26 juni 2014. Förordningen ska tillämpas direkt och förutsätter därmed inget separat nationellt genomförande.

Utgångspunkten för Finansinspektionens tillsynsverksamhet kommer alltjämt att vara den att tillsynsobjektet kan låta bli att tillämpa 8 kap. 9, 11 och 12 § i kreditinstitutslagen på de ersättningstagare vars rörliga ersättning per år inte överstiger 50 000 euro. Tillsynsobjektet kan sätta en lägre tillämpningsgräns till exempel på grund av den risk som den aktuella personens verksamhet medför. I ersättningssystemet ska man alltjämt motivera och dokumentera införandet av en viss tillämpningsgräns och valet av de personer som begränsningarna gäller.

Tillsynsobjekten ska även ägna uppmärksamhet åt Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar (18/2013) av den 30 oktober 2013 ”Ersättningspolicy och ersättningspraxis (MiFID)”, i vilka Finansinspektionen bland annat rekommenderar att kreditinstitut som tillhandahåller investeringstjänster och värdepappersföretag ska följa Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer under samma namn (ESMA/2013/606).

Ersättningssystem för försäkringsbolag

I 6 kap. 17 § i försäkringsbolagslagen (521/2008), som trädde i kraft i början av 2014, ingår bestämmelser om ersättningssystem för försäkringsbolag. Med anledning av detta upphäver Finansinspektionen sina ställningstaganden angående ersättningssystem från 2010 och 2011, som baserade sig på tidigare lagstiftning, även beträffande försäkringsbolag och andra tillsynsobjekt som omfattas av tillämpningsområdet för försäkringsbolagslagen.

Ersättningssystem för förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) innehåller bestämmelser om ersättningssystem för tillståndspliktiga AIF-förvaltare, som har kompletterats med finansministeriets förordning om ersättningssystem för förvaltare av alternativa investeringsfonder (229/2014). Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten har därutöver gett riktlinjer under rubriken ”Riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt AIFM-direktivet” (ESMA/2013/232). Finansinspektionen har den 1 juli 2014 gett föreskrifter och anvisningar för förvaltare av alternativa investeringsfonder (4/2014), i vilka Finansinspektionen rekommenderar att förvaltare av alternativa investeringsfonder ska följa nämnda riktlinjer. Med anledning av detta upphäver Finansinspektionen sina ställningstaganden angående ersättningssystem även vad beträffar AIF-förvaltare.

Ersättningssystem för arbetspensionsförsäkringsbolag och Finansinspektionens övriga tillsynsobjekt

Finansinspektionen håller sina ställningstaganden angående ersättningssystem från 2010 och 2011 alltjämt i kraft gällande de tillsynsobjekt som nämns i 4 § i lagen om Finansinspektionen för vilka det inte getts reglering om ersättningssystem på lagnivå, t.ex. arbetspensionsförsäkringsbolag. Vid eventuella ändringar i lagstiftningen uppdaterar Finansinspektionen sina föreskrifter vid behov.

Upplysningar lämnas av

  • Marja Nykänen, biträdande direktör, telefon 010 831 5247, e-post marja.nykanen(at)finanssivalvonta.fi
  • Arto Sukula, institutsansvarig, telefon 010 831 5216, e-post arto.sukula(at)finanssivalvonta.fi