Valvottavatiedote 3.12.2015 – 50/2015

Luototussuhteen laskentaa koskevat määräykset ja ohjeet voimaan 1.7.2016

Finanssivalvonta on 25.11.2015 antanut määräykset ja ohjeet 3/2015: Luototussuhteen laskenta

Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on kuvata luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 11 §:ssä tarkoitetun enimmäisluototussuhteen laskentaa Suomessa ja sitä kautta yhdenmukaistaa luototussuhteen käsite henkilöasiakkaiden asuntorahoitusmarkkinoilla.

Luototussuhteella tarkoitetaan myönnettävän luoton määrää suhteessa luoton vakuudeksi annettujen vakuuksien käypään arvoon luoton myöntämishetkellä.

Enimmäisluototussuhde eli ns. lainakatto on makrovakausvalvonnan väline, jonka avulla voidaan hillitä kotitalouksien liiallista velkaantumista sekä ehkäistä luotonannon kasvun ja vakuutena olevien omaisuusryhmien markkinahintojen kasvun välistä kierrettä.

Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan Finanssivalvonnan 31.3.2010 antamasta suosituksesta "Pankkien pitkän aikavälin kannattavuuden ja asiakkaansuojan turvaaminen" dnro 17/499/2010 seuraavan kappaleen: "Korkotason nousun riski heijastuu myös asuntojen hintoihin sisältyvään riskiin. Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että pankit edellyttävät asiakkaalta riittävää omarahoitusosuutta asiakkaiden riskin vähentämiseksi. Vakavaraisuuslaskennassa pidetään alle 70 % luototusasteen luottoja vähempiriskisinä. Finanssivalvonta kehottaa pankkeja pidättäytymään oman asunnon rahoituksessa yli 90 % luototusasteesta suhteessa luototettavan kohteen käypään arvoon muuten kuin hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa."

Lisäksi nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan Finanssivalvonnan 8.6.2010 antamasta valvottavatiedotteesta ("Valvottavatiedote henkilöasiakkaiden asuntorahoituksesta") seuraavan kappaleen: "Ottaen huomioon nykyiseen taloustilanteeseen liittyvät poikkeukselliset riskit asiakkaan kannalta Finanssivalvonta kehottaa edelleen painottamaan riittävää omarahoitusta sekä suhtautumaan pidättyvästi henkilöasiakkaiden asuntolainoituksessa yli 90 % luototusasteen rahoitukseen. (Luototusaste lasketaan jakamalla asuntoluoton määrä rahoitettavan kohteen markkinahinnalla.) Finanssivalvonta painottaa, että suositusta korkeamman rahoitusasteen lainapäätöksiä tulisi edeltään erityisen huolellinen hakijan maksukyvyn ja vakuusaseman arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Lisäksi Finanssivalvonta suosittaa, että tällaiset päätökset tehdään korotetulla luotonmyöntöpäätöstasolla."

Voimaantulo

Nämä määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.7.2016.

Lisätietoja antaa

Toimistopäällikkö Tommi Orpana, 010 831 5262, tommi.orpana(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 3/2015: Luototussuhteen laskenta