Tillsynsmeddelande 3.12.2015 – 50/2015

Föreskrifter och anvisningar om beräkning av belåningsgraden träder i kraft den 1 juli 2016

​Finansinspektionen har den 25 november 2015 meddelat föreskrifter och anvisningar 3/2015: Beräkning av belåningsgraden.

Målet med dessa föreskrifter och anvisningar är att beskriva beräkningen i Finland av den maximala belåningsgrad som avses i 15 kap. 11 § i KIL och på så sätt förenhetliga belåningsgradsbegreppet på bolånemarknaden för privatkunder.

Med belåningsgrad avses kreditbeloppet i förhållande till det verkliga värdet av säkerheterna för krediten vid den tidpunkt då krediten beviljades.

Den maximala belåningsgraden, alltså det s.k. lånetaket, är ett makrotillsynsverktyg som gör det möjligt att dämpa hushållens överskuldsättning och förhindra en utveckling som resulterar i att ökad utlåning pressar upp marknadspriserna på de egendomsgrupper som används som säkerhet.

När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft upphäver de följande stycke i Finansinspektionens rekommendation av den 31 mars 2010 ”Åtgärder för att säkra bankernas lönsamhet på lång sikt och sörja för kundskyddet” dnr 17/499/2010: "Risken för en höjning av räntenivån återspeglas också i risken med bostadspriserna. Finansinspektionen anser det viktigt att bankerna kräver en tillräcklig självfinansieringsandel för att minska risken för kunderna. I kapitaltäckningsanalysen betraktas lån med en belåningsgrad under 70 % såsom lån med lägre risk. Finansinspektionen uppmanar bankerna att i bostadsfinansieringen undvika belåningsgrader över 90 % i förhållande till det verkliga värdet på det belånade objektet annat än i mycket exceptionella fall."

När dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft upphäver de dessutom följande stycke i Finansinspektionens tillsynsmeddelande av den 8 juni 2010 ("Tillsynsmeddelande om bostadsfinansiering av hushåll"): "Med beaktande av de exceptionella riskerna för kunderna i det rådande konjunkturläget uppmanar Finansinspektionen bankerna vidare att betona vikten av en tillräcklig självfinansiering och förhålla sig restriktivt till belåningsgrader över 90 % i privatbostadsfinansieringen. (Belåningsgraden erhålls genom att bolånebeloppet divideras med marknadspriset för finansieringsobjektet). Finansinspektionen framhåller att beslut om lån med en högre finansieringsgrad än vad som rekommenderas ska föregås av en särskilt noggrann gemensam bedömning med kunden av dennes betalningsförmåga och säkerhetsställning. Vidare rekommenderar Finansinspektionen att sådana beslut fattas på en högre kreditbeslutsnivå inom organisationen."

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 1 juli 2016.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Byråchef Tommi Orpana, 010 831 5262, tommi.orpana(at)fiva.fi

Bilagor

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2015: Beräkning av belåningsgraden