Valvottavatiedote 3.7.2018 – 38/2018

EBA päivittänyt asiakaskokonaisuuksia koskevat ohjeet

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi 14.11.2017 uudet ohjeet asiakaskokonaisuuksista (EBA/GL/2017/5). Ohjeissa määritellään lähestymistapa, jota asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettujen laitosten tulisi käyttää soveltaessaan vaatimusta ryhmitellä kaksi tai useampi asiakas asiakaskokonaisuudeksi niiden muodostaman yhden riskikokonaisuuden vuoksi saman asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdan mukaisesti.

EBAn uusien ohjeiden tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa asiakaskokonaisuus-käsitteen soveltamista läpi EU:n vakavaraisuusasetuksen (CRR) erityisesti silloin, kun määräysvaltaan tai taloudelliseen riippuvuuteen perustuva sidossuhde johtaa asiakaskokonaisuuteen ja muodostaa yhden riskikokonaisuuden. Ohjeet korvaavat voimaan tullessaan EBAn edeltäjän, Euroopan pankkivalvojien komitean (CEBS) joulukuussa 2009 antamat ohjeet suurten asiakasriskien uudistetuista säännöksistä, jotka liittyvät asiakaskokonaisuuksien määrittämiseen.

Ohjeiden soveltamisala on laajennettu koskemaan kaikkia CRR:ssä olevia ja sen nojalla annettuja EBAn laatimia teknisiä standardeja ja ohjeita, joissa käytetään CRR:n 4 artiklan 1 kohdan 39 alakohdan mukaista asiakaskokonaisuuden määritelmää. CEBSin ohjeen soveltamisala on rajattu suurten asiakasriskien sääntelyyn.

Koska ohjeiden soveltamisalan laajennus suurista asiakasriskeistä aiheuttaa mahdollisesti järjestelmämuutostarpeita, ohjeet tulevat voimaan 1.1.2019.

EBA-asetuksen (1093/2010) 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten ja finanssilaitosten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan EBAn antamia ohjeita ja suosituksia.

Finanssivalvonta on ilmoittanut EBAlle, että se noudattaa ohjeita 1.1.2019 lukien.

Lisätietoja antaa

  • Torsten Groschup, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333, sähköposti torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi

Liite