Tillsynsmeddelande 3.7.2018 – 38/2018

EBA har uppdaterat sina riktlinjer om kunder med inbördes anknytning

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 14 november 2017 nya riktlinjer om kunder med inbördes anknytning (EBA/GL/2017/15). I riktlinjerna specificeras hur institut enligt artikel 4.1.3 i förordning (EU) nr 575/2013 bör agera när de tillämpar kravet enligt artikel 4.1.39 i förordningen om gruppering av två eller flera kunder i en ”grupp av kunder med inbördes anknytning”, eftersom de utgör en helhet ur risksynpunkt.

Målet med EBAs nya riktlinjer är att skapa klarhet i och harmonisera tillämpningen av begreppet "grupp av kunder med inbördes anknytning” i EU:s kapitalkravsförordning (CRR), framför allt i situationer där det föreligger en anknytning som baserar sig på kontroll eller ekonomiskt beroende med stöd av vilket kunderna utgör en grupp av kunder och därmed en gemensam risk. När riktlinjerna träder i kraft ersätter de EBAs föregångares, Europeiska banktillsynskommitténs (CEBS) riktlinjer från december 2009 om genomförandet av reviderade regler avseende stora exponeringar, som gäller definiering av en grupp av kunder.

Riktlinjernas tillämpningsområde har vidgats till att gälla alla EBAs tekniska standarder och riktlinjer som ingår i eller som har upprättats med stöd av CRR och tillämpar definitionen i artikel 4.1.39 i CRR på en grupp av kunder. Tillämpningsområdet för CEBS riktlinjer är begränsat till stora exponeringar.

Eftersom vidgningen av riktlinjernas tillämpningsområde till att gälla också andra än stora exponeringar eventuellt kan kräva systemändringar, träder de nya riktlinjerna i kraft den 1 januari 2019. 

Enligt artikel 16.3 i EBA-förordningen (1093/2010) ska de behöriga myndigheterna och finansinstituten med alla tillgängliga medel försöka följa EBAs riktlinjer och rekommendationer.

Finansinspektionen har meddelat EBA att riktlinjerna tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande riskexpert, telefon 09 183 53 33, e-post torsten.groschup(at)fiva.fi

Bilaga

Riktlinjer om kundgrupper enligt 4.1.39 i förordning (EU) nr 575/2013