Valvottavatiedote 9.3.2018 – 14/2018

Maksulaitoslain nojalla myönnettyjen toimilupien ja rekisteröintien päivitykset lain muutoksen johdosta

Maksulaitoslakiin on tehty uudistetusta maksupalveludirektiivistä (PSD2) johtuvia muutoksia. Lain voimaantulosäännöksen (laki 890/2017) mukaan maksulaitoslain nojalla maksupalvelun tarjoamiseen myönnetyn luvan saaneen toimijan on toimitettava Finanssivalvonnalle aineistoa sen varmistamiseksi, että toimija täyttää uudistuneen lainsäädännön asettamat edellytykset toiminnassaan. Voimaantulosäännöksen mukaan Finanssivalvonta voi myös arvioida, että toimijan jo aiemmin toimittama aineisto on riittävää varmistamaan tämän.

​Finanssivalvonta katsoo, että lain soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden tähän mennessä toimittama aineisto ei ole riittävää lain vaatimusten täyttämisen osoittamiseksi. Finanssivalvonta kuitenkin katsoo, että toimijat ovat luvanmyöntövaiheessa tai jatkuvan valvonnan aikana toimittaneet Finanssivalvonnalle siinä määrin aineistoa, että tarkoituksenmukaisena ei pidetä koko hakemusaineiston uudelleentoimittamista.

Alan toimijoiden tulee toimittaa Finanssivalvonnalle aineistoa sen osoittamiseksi, että ne pystyvät täyttämään maksulaitoslain 19 a ja 19 b §:ssä määrätyt edellytykset. Alla olevat velvoitteet koskevat maksulaitosta ja MLL 7 §:ssä tarkoitetun poikkeuksen nojalla maksupalveluita tarjoavaa henkilöä. Velvoite ei kuitenkaan koske MLL 7 a §:n nojalla sähköisen rahan liikkeeseenlaskua ilman toimilupaa tarjoavaa toimijaa, ellei MLL 7 a §:n mukainen toimija tarjoa myös lain 1 §:ssä tarkoitettua maksupalvelua. Siinä tapauksessa sen tulee toimittaa alla mainitut selvitykset.

Finanssivalvonnan edellyttämä aineisto

Finanssivalvonnalle tulee toimittaa MLL 19 a §:n 1 momentin mukainen ajantasainen kuvaus toimijan riskienhallintajärjestelmästä ja poikkeamien hallintajärjestelmästä. Kuvauksesta tulee käydä ilmi, kuinka toimija toteuttaa pykälässä määrätyt velvoitteensa. Aineistosta tulee myös käydä ilmi, että toimijalla on olemassa menetelmät ja menettelytavat pykälän 2 momentissa tarkoitetun maksupalvelujen operatiivisista ja turvallisuusriskeistä annettavan vuosittaisen arvion toimittamiseksi.

Finanssivalvonnalle tulee toimittaa kuvaus toimintaperiaatteista sen osalta, kuinka toimija täyttää MLL 19 b §:ssä määrätyn velvollisuutensa ilmoittaa merkittävistä maksupalveluja koskevista operatiivisista ja turvallisuuspoikkeamista.

Muistutus maksupalveluja tarjoaville teleyrityksille

Maksulaitoslain 1 §:n 2 momentin mukainen luettelo lupaa edellyttävistä maksupalveluista on muuttunut lainmuutoksen myötä. Luettelosta on poistunut sen aiempi kohta 6, joka koski teleyritysten tarjoamaa maksupalvelua. Näiden toimijoiden tulee arvioida mitä voimassa olevan lain mukaista maksupalvelua ne mahdollisesti jatkossa tarjoavat ja hakea sen mukaista toimilupaa tai rekisteröintiä.

Aikataulu ja määräajat

Maksulaitostoimiluvan nojalla maksupalveluja tarjoavan osalta Finanssivalvonnan on tehtävä päätös toimiluvasta viimeistään 13.7.2018. Jos toimilupaa ei myönnetä, oikeushenkilön on lopetettava maksupalvelun tarjoaminen.

Maksulaitoslain 7 §:n nojalla maksupalvelua tarjoavan henkilön osalta Finanssivalvonnan on tehtävä päätös toimiluvasta tai siitä, täyttääkö henkilö 7 §:ssä tarkoitetut edellytykset, viimeistään 13.1.2019. Jos toimilupaa ei myönnetä tai 7 §:ssä tarkoitetut edellytykset eivät täyty, henkilön on lopetettava maksupalvelun tarjoaminen. Tämä määräaika koskee myös yllä mainittuja teleyrityksiä koskevaa luvanhakua näiden halutessa jatkaa maksupalvelujen tarjoamistaan tuon ajankohdan jälkeen.

Finanssivalvonta kehottaa toimittamaan tätä koskevan aineiston Finanssivalvonnan kirjaamoon hyvissä ajoin ennen säännöksessä tarkoitettujen määräaikojen päättymistä. Jos Finanssivalvonta ei ole tehnyt tällaista päätöstä ennen määräajan päättymistä, toimijan oikeus tarjota maksupalvelua lakkaa. Tämän johdosta Finanssivalvonta suosittaa toimittamaan aineiston viimeistään kaksi kuukautta ennen määräajan päättymistä.

Lisätietoja antavat

  • Juha Eerikäinen, vastuuvalvoja, puhelin 09 183 5322 tai juha.eerikainen(at)finanssivalvonta.fi
  • Henna Toivonen, vastuuvalvoja, puhelin 09 183 5372 tai henna.toivonen(at)finanssivalvonta.fi
  • Erja Pullinen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5358 tai erja.pullinen(at)finanssivalvonta.fi