Tillsynsmeddelande 9.3.2018 – 14/2018

Uppdatering av auktorisationer och registreringar som beviljats med stöd av lagen om betalningsinstitut med anledning av lagändringen

Det har gjorts ändringar i lagen om betalningsinstitut med anledning av det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2). Enligt lagens ikraftträdandebestämmelse (lag 890/2017) ska en aktör som beviljats auktorisation eller registration att tillhandahålla betaltjänster med stöd av lagen om betalningsinstitut lämna in material till Finansinspektionen för att säkerställa att dess verksamhet fyller kraven i den nya lagstiftningen. Enligt ikraftträdandebestämmelsen kan Finansinspektionen också bedöma att redan tidigare inlämnat material är tillräckligt för att säkerställa detta.

​Finansinspektionen anser att det material som aktörerna som omfattas av lagens tillämpningsområde hittills har inlämnat inte är tillräckligt för att påvisa att lagens krav uppfylls. Finansinspektionen anser emellertid att aktörerna i det skede när auktorisation eller registration beviljades eller under den fortlöpande tillsynen har lämnat in så pass mycket material till Finansinspektionen att det inte anses ändamålsenligt att hela ansökningsmaterialet skickas på nytt.

Aktörerna inom branschen ska lämna in material till Finansinspektionen för att påvisa att de kan fylla de förutsättningar som fastställs i 19 a och 19 b § i lagen om betalningsinstitut. Nedanstående skyldigheter gäller betalningsinstitut och i 7 § i lagen om betalningsinstitut avsedd person som tillhandahåller betaltjänster med stöd av ett undantag. Skyldigheten gäller emellertid inte en aktör som med stöd av 7 a § i lagen om betalningsinstitut ger ut elektroniska pengar utan auktorisation, såvida inte aktören enligt 7 a § i lagen om betalningsinstitut också tillhandahåller betaltjänster som avses i 1 §. I sådana fall ska aktören lämna in nedan nämnda utredningar.

Material som Finansinspektionen förutsätter

  • Till Finansinspektionen ska inlämnas en uppdaterad beskrivning av aktörens riskhanteringssystem och incidenthanteringsförfarande enligt 19 a 1 § mom. i lagen om betalningsinstitut. Av beskrivningen ska det framgå på vilket sätt aktören genomför de förpliktelser som fastställs i paragrafen. Av materialet ska det också framgå att aktören har befintliga metoder och förfaranden för att årligen lämna in en bedömning av operativa risker och säkerhetsrisker i anslutning till de betaltjänster som avses i paragrafens 2 moment.
  • Aktören ska till Finansinspektionen lämna in en beskrivning av verksamhetsprinciperna i fråga om på vilket sätt den uppfyller i 19 b § i lagen om betalningsinstitut fastställd skyldighet att anmäla allvarliga operativa incidenter och säkerhetsincidenter som gäller betaltjänster.

Påminnelse till teleföretag som tillhandahåller betaltjänster

Förteckningen enligt 1 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut över de betaltjänster som kräver auktorisation har ändrats i och med lagändringen. Punkt 6, som gällde betaltjänster som tillhandahålls av teleföretag i den tidigare förteckningen, har slopats. Dessa aktörer ska bedöma vilka betaltjänster de enligt den gällande lagen eventuellt kommer att tillhandahålla i fortsättningen och ansöka om auktorisation eller registrering enligt det.

Tidtabell och tidsfrister

Finansinspektionen ska i fråga om dem som tillhandahåller betaltjänster med stöd av en auktorisation för betalningsinstitut fatta beslut om auktorisation senast den 13 juli 2018. Om auktorisation inte beviljas, ska den juridiska personen avsluta tillhandahållandet av betaltjänsten.

Då det gäller en person som tillhandahåller betaltjänster med stöd av 7 § i lagen om betalningsinstitut ska Finansinspektionen fatta beslut om auktorisation eller om personen uppfyller villkoren som avses i 7 § senast den 13 januari 2019. Om auktorisation inte beviljas eller de villkor som avses i 7 § inte uppfylls, ska personen avsluta tillhandahållandet av betaltjänsten. Tidsfristen gäller också ansökan om auktorisation för ovan nämnda teleföretag i det fallet att de vill fortsätta att tillhandahålla betaltjänster efter nämnda tidpunkt.

Finansinspektionen uppmanar aktörerna att lämna in relevant material till Finansinspektionens registratorsbyrå i god tid innan de tidsfrister som avses i bestämmelsen löper ut. Om Finansinspektionen inte har fattat beslut innan tidsfristen löper ut, upphör aktörens rätt att tillhandahålla betaltjänster. På grund av det rekommenderar Finansinspektionen aktörerna att lämna in materialet senast två månader innan tidsfristen löper ut.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Juha Eerikäinen, tillsynsansvarig, tfn 09 183 5322 eller juha.eerikainen(at)fiva.fi
  • Henna Toivonen, tillsynsansvarig, tfn 09 183 5372 eller henna.toivonen(at)fiva.fi
  • Erja Pullinen, riskexpert, tfn 09 183 5358 eller erja.pullinen(at)fiva.fi