Valvottavatiedote 4.7.2019 – 35/2019

Osakesäästötilin ja -tilisopimuksen tarjoaminen asiakkaille

Laki osakesäästötilistä (680/2019) astui voimaan 1.6.2019. Lakia sovelletaan säästämistä koskevaan sopimukseen, jonka ehtojen mukaan rahavarat talletetaan sopimuksessa nimetylle säästäjän henkilökohtaiselle tilille edelleen sijoitettavaksi laissa erikseen määriteltyihin sijoituskohteisiin.

Palveluntarjoaja saa osakesäästötilisopimuksen nojalla vastaanottaa osakesäästötilille rahavaroja enintään 50 000 euron määrään asti. Varat vastaanotetaan sopimuksessa yksilöidylle säästäjän henkilökohtaiselle rahatilille eli osakesäästötilille. Osakesäästötilille talletettuja varoja voidaan sijoittaa osakesäästötilistä annetun lain 6 §:ssä lueteltuihin sijoituskohteisiin, jotka hankitaan säästäjän nimiin. Osakesäästötiliin liitettävään säästäjän nimissä olevaan säilytykseen ei saa vastaanottaa muita kuin sopimuksessa mainittuja sijoituskohteita, jotka on hankittu osakesäästötilin säästövaroilla. Osakesäästötilisopimuksen piiriin ei voi siirtää asiakkaan olemassa olevia osakesijoituksia.

Osakesäästötilisopimuksia voivat tarjota asiakkaille

 • luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitetut talletuspankit ja ulkomaiset ETA-luottolaitokset; sekä
 • sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitetut sijoituspalveluyritykset ja ulkomaiset ETA-sijoituspalveluyritykset.

Osakesäästötilisopimukseen liittyvän osakesäästötilin tarjoamiseen ovat oikeutettuja

 • suomalaiset talletuspankit ja
 • ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet

Osakesäästötilin voi avata vain luonnollinen henkilö.

Ilmoitusvelvollisuus Finanssivalvonnalle osakesäästötilin tarjoamisesta

Palveluntarjoaja saa tarjota osakesäästötilisopimuksia ilmoitettuaan siitä Finanssivalvonnalle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti vähintään kuukautta ennen toiminnan aloittamista ja siihen on liitettävä riittävä ja luotettava selvitys toiminnan järjestämisestä lain edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoajan on myös ilmoitettava Finanssivalvonnalle viipymättä ilmoituksessa tarkoitettujen seikkojen olennaisesta muuttumisesta.

Edellä kerrotusta poiketen osakesäästötilille ei voida kuitenkaan ottaa vastaan varoja ennen 1.1.2020. Palveluntarjoaja ei myöskään saa aloittaa osakesäästötilisopimuksen tarjoamista ennen kuin kolme kuukautta on kulunut Finanssivalvonnalle tehtävän ilmoituksen tekemisestä, jos ilmoitus tehdään ennen 31.3.2020.

Ilmoituksen voivat tehdä yhteisesti esimerkiksi samaan yhteenliittymään kuuluvat jäsenpankit tai samaan konserniin kuuluvat yhtiöt. Edellytyksenä yhteisen ilmoituksen tekemiselle on, että yhtiöiden toimintamalli on sama, tai jos toimintamallit eroavat toisistaan, että kunkin yksittäisen toimijan erityispiirteet tulevat ilmoituksesta selkeästi esille.

Ilmoitus pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisessä muodossa Finanssivalvonnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi. Viesti otsikoidaan ”Ilmoitus osakesäästötilisopimuksen tarjoamisesta”.

Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi lähettää postitse osoitteeseen Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki.

Finanssivalvonta ylläpitää luetteloa osakesäästötilistä annetun lain mukaisista palveluntarjoajista. Palveluntarjonta voidaan käynnistää, kun Finanssivalvonta on käsitellyt ilmoituksen ja merkintä Finanssivalvonnan luetteloon on tehty, mikä ilmenee Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Finanssivalvonnalle tehtävän ilmoituksen sisältö

Finanssivalvonnalle tehtävään ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot ja selvitykset:

 • Tiedot osakesäästötiliä tarjoavasta palveluntarjoajasta tai palvelukokonaisuuteen liittyvistä palveluntarjoajista ja kuvaus siitä, tarjoaako yksi palveluntarjoaja asiakkaalle sekä osakesäästötilin että siihen liittyvän osakesäästötilisopimuksen ja osakesäästötilisopimukseen liittyvät sijoitus- ja oheispalvelut vai toteutuuko osakesäästötilin ja – sopimuksen sekä siihen liittyvien sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoaminen useamman palveluntarjoajan yhteistyönä, ja mikä on kunkin palveluntarjoajan rooli kokonaisuudessa.
 • Kuvaus tarjottavasta palvelukokonaisuudesta sisältäen vähintään seuraavat tiedot:
   
  • kuvaus osakesäästötilistä annetun lain 7 §:ssä edellytetyistä asiakkaan rahavarojen ja rahoitusvälineiden säilyttämisjärjestelyistä
  • kuvaus osakesäästötilistä annetun lain 10 §:n edellyttämän kirjanpidon toteutuksesta
  • kuvaus käytettävistä raportointijärjestelmistä, joilla palveluntarjoaja hoitaa asiakas- ja viranomaisraportoinnin
  • selvitys siitä, miten pyydetään vakuutus siitä, että asiakkaalla ei ole muita osakesäästötilejä
  • selvitys siitä, miten huolehditaan siitä, että 50 000 euron enimmäistalletusmäärä ei ylity
  • selvitys siitä, miten huolehditaan siitä että palveluun liitettyä arvo-osuustiliä tai asiakkaan muuta säilytystä ei käytetä muuhun kuin tässä palvelussa tarkoitettuun sijoittamiseen
  • osakesäästötilisopimuksen yhteydessä tarjottavat sijoitus- ja oheispalvelut
  • sijoituskohteet, joihin säästövaroja voidaan sijoittaa ja mahdolliset rajoitukset sijoituskohteille
  • selvitys, miten huolehditaan siitä, että varoja voidaan sijoittaa vain sopimuksenmukaisiin sijoituskohteisiin (esim. maantieteelliset rajoitukset, kauppapaikkarajoitukset)
  • asiakkaan käytössä olevat palveluun liittyvät asiointitavat sekä jakelukanavat.

Edellä lueteltujen tietojen lisäksi ilmoitukseen on liitettävä

 • pöytäkirjanote yhtiön hallituksen tekemästä päätöksestä aloittaa palvelun tarjoaminen sekä hallituksen kokouksen päätösmateriaali liitteineen
 • osakesäästötilisopimukseen liittyvä markkinointimateriaali sekä
 • osakesäästötilin tarjoamista koskevaan kokonaisuuteen liittyvät asiakassopimusmallit ehtoineen sisältäen hinnaston.

Lisätietoja antaa

 • Juha Eerikäinen, vastuuvalvoja, juha.eerikainen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 09 183 5322