Tillsynsmeddelande 4.7.2019 – 35/2019

Tillhandahållande av aktiesparkonto och kontoavtal för kunderna

Lagen om aktiesparkonton (680/2019) trädde i kraft den 1 juni 2019. Lagen tillämpas på avtal om sparande där villkoren innebär att penningmedel betalas in på den i avtalet namngivna spararens personliga konto för att investeras vidare i lagen angivna investeringsobjekt.

En tjänsteleverantör får med stöd av ett avtal om aktiesparkonto ta emot penningmedel på aktiesparkontot upp till ett belopp på högst 50 000 euro. Medlen tas emot på ett i avtalet specificerat personligt penningkonto, det vill säga ett aktiesparkonto. Medlen kan investeras i sådana i 6 § i lagen om aktiesparkonton angivna investeringsobjekt, som förvärvas i spararens namn. Till förvaring som är kopplad till ett aktiesparkonto och som är i spararens namn får inte tas emot andra än i avtalet angivna investeringsobjekt som har förvärvats med aktiesparkontots sparmedel. Kundens gällande aktieinvesteringar kan inte överföras till att omfattas av aktiesparkontot.

Avtal om aktiesparkonto kan tillhandahållas av

 • inlåningsbanker och utländska EES-kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (610/2014); samt av
 • värdepappersföretag och utländska EES-värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012).

Ett aktiesparkonto som är anslutet till ett aktiesparkontoavtal kan tillhandahållas av

 • finländska inlåningsbanker och
 • utländska kreditinstituts filialer i Finland.

Ett aktiesparkonto kan endast öppnas av en fysisk person.

Skyldighet att anmäla tillhandahållande av aktiesparkonto till Finansinspektionen

En tjänsteleverantör får tillhandahålla aktiesparavtal efter att ha anmält det till Finansinspektionen. Anmälan ska göras skriftligt minst en månad innan verksamheten inleds och till anmälan ska fogas tillräcklig och tillförlitlig utredning om att verksamheten ordnas i enlighet med kraven i lagen. Tjänsteleverantören ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om ändringar i de omständigheter som ska framgå av anmälan.

Avvikande från det ovan sagda kan penningmedel inte tas emot på ett aktiesparkonto före den 1 januari 2020. En tjänsteleverantör får inte heller inleda tillhandahållande av avtal om aktiesparkonto innan tre månader har förflutit från den anmälan som ska lämnas till Finansinspektionen, om anmälan har gjorts före den 31 mars 2020.

Anmälan kan lämnas gemensamt t.ex. av medlemsbanker som hör till samma sammanslutning eller av bolag som hör till samma koncern. En förutsättning för en gemensam anmälan är att bolagen har samma verksamhetsmodell, eller om verksamhetsmodellerna skiljer sig från varandra, att de enskilda aktörernas särskilda egenskaper klart framgår av ansökan.

Anmälan ska i första hand skickas i elektronisk form till Finansinspektionens registratorsbyrå på adressen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi. Meddelandet ska rubriceras ”Anmälan om tillhandahållande av avtal om aktiesparkonto”.

Alternativt kan anmälan skickas per post till Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors.

Finansinspektionen upprätthåller en förteckning över tjänsteleverantörer enligt lagen om aktiesparkonton. Tillhandahållandet av aktiesparkonton kan inledas efter att Finansinspektionen har behandlat anmälan och gjort en anteckning i förteckningen över tjänsteleverantörer, vilket framgår av Finansinspektionens webbplats.

Innehållet i den anmälan som ska lämnas till Finansinspektionen

Anmälan som lämnas till Finansinspektionen ska innehålla följande uppgifter och utredningar:

 • Uppgifter om den tjänsteleverantör som tillhandahåller aktiesparkontot eller om de tjänsteleverantörer som ingår i servicehelheten samt en beskrivning av om tjänsteleverantören tillhandahåller både ett aktiesparkonto och ett därtill anknutet aktiesparavtal samt till aktiesparavtalet anknutna investerings- och sidotjänster eller om aktiesparkontot och -avtalet samt de därtill anknutna investerings- och sidotjänsterna tillhandahålls i samarbete mellan flera tjänsteleverantörer, och vilken roll varje tjänsteleverantör i så fall har i helheten.

 • En beskrivning av den servicehelhet som tillhandahålls, vilken innehåller åtminstone följande uppgifter:
  • en beskrivning som förutsätts i 7 § i lagen om aktiesparkonton av arrangemangen för förvaring av kundens penningmedel och finansiella instrument
  • en beskrivning av genomförandet av den bokföring som förutsätts i 10 § i lagen om aktiesparkonton
  • en beskrivning av de rapporteringssystem med vilka tjänsteleverantören sköter kund- och myndighetsrapporteringen
  • en utredning om hur man begär en försäkran om att kunden inte har andra avtal om aktiesparkonton
  • en utredning om på vilket sätt man försäkrar sig om att det högsta insättningsbeloppet på 50 000 euro inte överskrids
  • en utredning om på vilket sätt man försäkrar sig om att det värdeandelskonto eller kundens övriga förvar inte används för annan investering än den som avses i denna tjänst
  • investerings- och sidotjänster som tillhandahålls i samband med ett avtal om aktiesparkonto
  • investeringsobjekt, i vilka sparmedlen kan investeras och eventuella begränsningar vad gäller investeringsobjekten
  • utredning om på vilket sätt man försäkrar sig om att medlen endast kan investeras i investeringsobjekt enligt avtalet (t.ex. geografiska begränsningar, begränsningar som gäller handelsplats)
  • typ av tjänster och distributionskanaler som finns tillgängliga för kunden i anslutning till tjänsten
    

Utöver ovan nämnda uppgifter ska till anmälan även fogas:

 • utdrag ur bolagets styrelseprotokoll med beslutet om att inleda tjänsten samt beslutsmaterialet inklusive bilagor från styrelsemötet;
 • marknadsföringsmaterialet som gäller avtal om aktiesparkonto; samt
 • kundavtalsmodellerna i anslutning till tjänstehelheten för tillhandahållande av aktiesparkonto jämte villkor och prislista

 Närmare upplysningar lämnas av

 • Juha Eerikäinen, Institutsansvarig, juha.eerikainen(at)finanssivalvonta.fi, tfn. 09 183 532