Valvottavatiedote 28.3.2019 – 12/2019

Poikkeusluvan hakeminen PSD2-erityisrajapinnan varajärjestelmän ylläpitämisestä

Uudistettu maksupalveludirektiivi (PSD2) ja sen nojalla annettu komission asetus (EU) 2018/3891 velvoittavat pankkeja ja muita maksutilejä ylläpitäviä maksupalveluntarjoajia mahdollistamaan asiakkailleen oikeuden käyttää uusia tilitietopalveluita, maksutoimeksiantopalveluita ja uudentyyppisiä korttipohjaisia maksuvälineitä 14.9.2019 alkaen.

Jotta maksupalveluntarjoajat voivat tarjota asiakkaille näitä uusia maksupalveluita, on pankin tai muun maksutiliä ylläpitävän maksupalveluntarjoajan joko tarjottava erityisrajapinta tätä tarkoitusta varten tai sallittava pääsy maksutileille asiakasrajapintojen kautta. Komission asetuksessa säädetään sekä erityisrajapintaa koskevat vaatimukset että lisävaatimukset asiakasrajapintojen käytölle.

Erityisrajapinnan tarjoamiseen liittyy velvollisuus rakentaa varajärjestelmä siltä varalta, että erityisrajapinnan käytettävyydessä esiintyisi ongelmia tai sen suorituskyky olisi riittämätön. Maksutiliä ylläpitävällä maksupalveluntarjoajalla on kuitenkin mahdollisuus hakea vapautusta velvollisuudesta ylläpitää erityisrajapinnan varajärjestelmää, mikäli se täyttää erityisrajapintaa koskevat vaatimukset, jotka on määritelty komission asetuksessa ja josta on annettu tarkempaa ohjeistusta Euroopan pankkiviranomaisen (EBAn) 4.12.2018 julkaisemissa ohjeissa2. Hakemuksen sisällön tulee noudattaa tätä EBAn antamaa ohjeistusta. Mikäli tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja toteuttaa useita PSD2-erityisrajapintoja, tulee sen lähtökohtaisesti hakea jokaiselle rajapinnalle erillistä poikkeuslupaa.

Maksutiliä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien tytäryhtiöiden tulee hakea poikkeuslupaa tytäryhtiön sijaintimaan toimivaltaiselta viranomaiselta. Sivuliikkeen tulee hakea poikkeuslupaa sen maan toimivaltaiselta viranomaiselta, jossa yhtiön pääkonttori sijaitsee.

Pyydämme toimittamaan poikkeuslupahakemukset 3.6.2019 mennessä Finanssivalvonnan kirjaamoon (kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi) sellaisessa muodossa, joka mahdollistaa tekstin käsittelemisen. Hakemusta voi tarvittaessa täydentää määräajan jälkeen. Hakemukseen tulee merkitä asian diaarinumero FIVA 1/02.07.03/2019 sekä merkitä tieto siitä, miltä osin se sisältää yhtiön liike- tai ammattisalaisuuteen kuuluvaa tietoa. Mikäli maksutiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja ei aio hakea poikkeuslupaa, pyydämme lähettämään tästä Finanssivalvonnalle vapaamuotoisen ilmoituksen edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Lisätietoja

  • Heli Mäkitalo, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5369, heli.makitalo(at)finanssivalvonta.fi
  • Pasi Korhonen, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5514, pasi.korhonen(at)finanssivalvonta.fi

 

1KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2018/389, annettu 27 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä asiakkaan vahvaa tunnistamista sekä yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintästandardeja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla
2Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet asetuksen (EU) 2018/389 33 artiklan 6 kohdan mukaisen varajärjestelmän poikkeuksen hyödyntämistä koskevista ehdoista (asiakkaan vahvaa tunnistamista ja yhteistä ja turvallista viestintää koskeva tekninen sääntelystandardi) (EBA/GL/2018/07)