Tillsynsmeddelande 28.3.2019 – 12/2019

Ansökan om undantag från beredskapsmekanismen för ett särskilt PSD2-gränssnitt

Det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2) och kommissionens förordning som antagits med stöd av det (EU) 2018/3891 ålägger banker och andra kontoförvaltande betaltjänstleverantörer att göra det möjligt för sina kunder att använda nya kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster samt nya typer av kortbaserade betalningsinstrument från och med den 14 september 2019.

För att betaltjänstleverantörerna ska kunna tillhandahålla sina kunder dessa nya betaltjänster ska banker och andra kontoförvaltande betaltjänstleverantörer antingen tillhandahålla ett särskilt gränssnitt för detta ändamål eller tillåta tillgång till betalkonton via kundgränssnitt. Kommissionens förordning innehåller bestämmelser om både krav på särskilda gränssnitt och tilläggskrav på användningen av kundgränssnitt.

Tillhandahållandet av ett särskilt gränssnitt är förenat med skyldighet att bygga upp en beredskapsmekanism i händelse av att problem med användningen av det särskilda gränssnittet eller för att dess prestationsförmåga är otillräcklig. En kontoförvaltande betaltjänstleverantör har dock möjlighet att ansöka om befrielse från skyldigheten att tillhandahållet en bredskapsmekanism för ett särskilt gränssnitt, om det uppfyller de krav på särskilt gränssnitt som definieras i kommissionens förordning och som det har meddelats närmare anvisningar om i Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer av den 4 december 20182. Innehållet i ansökan ska överensstämma med EBAs riktlinjer. Om en kontoförvaltande betaltjänstleverantör genomför flera särskilda PSD2-gränssnitt ska leverantören i princip ansöka om separat undantag för varje gränssnitt.

Dotterbolag till kontoförvaltande betaltjänstleverantörer ska ansöka om undantag hos den behöriga myndigheten i den stat där dotterbolaget har sitt säte. Filialer ska ansöka om undantag hos den behöriga myndigheten i det land där bolagets huvudkontor ligger.

Vi ber er lämna in ansökningarna om undantag senast den 3 juni 2019 till Finansinspektionens registratorskontor (kirjaamo(a)fiva.fi) i sådan form att det är möjligt att behandla texten.  Ansökan får vid behov kompletteras efter den utsatta tiden. På ansökan ska antecknas ärendets diarienummer FIVA 1/02.07.03/2019 samt uppgift om i vilken mån den innehåller information som omfattas av bolagets företags- eller yrkeshemlighet.  Om en kontoförvaltande betaltjänstleverantör inte har för avsikt att ansöka om undantag, ber vi att ni skickar ett fritt formulerat meddelande om detta till Finansinspektionen före den tidsfrist som anges ovan.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Heli Mäkitalo, riskexpert, tfn 09 183 5369, heli.makitalo(at)fiva.fi
  • Pasi Korhonen, ledande riskexpert, tfn 09 183 5514, pasi.korhonen(at)fiva.fi


1KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/389 av den 27 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder
2Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för villkoren för att utnyttja undantaget från beredskapsmekanismen enligt artikel 33.6 i förordning EU) 2018/389 (tekniska tillsynsstandarder för sträng kundautentisering och gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder) (EBA/GL/2018/07)