Valvottavatiedote 26.6.2019 – 31/2019

Teema-arvio säilytysyhteisötoiminnan järjestämisestä

Finanssivalvonta on tehnyt teema-arvion säilytysyhteisötoiminnan järjestämisestä.

Säilytysyhteisöä koskevaa sääntelyä1 tiukennettiin finanssikriisin yhteydessä ilmenneiden väärinkäytösten vuoksi. Säilytysyhteisön tehtävät on määritelty yksityiskohtaisesti EU-tasoisissa asetuksissa, jotka tulivat voimaan vaihtoehtorahastojen osalta 22.7.2013 ja sijoitusrahastojen osalta 13.10.2016.

Teema-arvio toteutettiin kyselyllä, joka lähettiin kaikille säilytysyhteisöille, joilla on oikeus toimia Suomessa sijoitusrahaston tai vaihtoehtorahaston säilytysyhteisönä. Kyselyyn vastasi 12 toimijaa, joista viisi oli ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliikkeitä.

Säilytysyhteisöiltä pyydettiin tietoja säilytysyhteisötoiminnan laadusta ja laajuudesta, säilytysyhteisötoiminnan organisoimisesta sekä valvontatehtävien suorittamisesta. Teema-arviossa ei tarkasteltu sitä, miten rahastojen varojen säilytys on järjestetty.

Vastauksista kävi ilmi säilytysyhteisömarkkinoiden olevan erittäin keskittynyt: säilytysyhteisöpalveluja tarjosi ainoastaan kymmenen säilytysyhteisöä ja valtaosa rahastojen varoista oli kolmen merkittävimmän toimijan säilytyksessä.

Finanssivalvonta kiinnittää säilytysyhteisöjen huomiota riittäviin henkilöresursseihin valvontatehtävien osalta sekä tarpeeseen kehittää automatisoituja järjestelmiä, jotta säilytysyhteisöillä olisi tosiasiallinen mahdollisuus suorittaa kaikki sääntelyn edellyttämät tehtävät.

Finanssivalvonta ei pystynyt varmistumaan tarkastelemiensa tehtävien osalta siitä, että säilytysyhteisöt kaikilta osin tekevät sääntelyn edellyttämää valvontaa rahastojen riskiarvion edellyttämällä tiheydellä. Säilytysyhteisön valvontamenettelyjen on perustuttava säilytysyhteisön tekemään riskiarvioon, mikä tulisi Finanssivalvonnan mukaan dokumentoida esimerkiksi valvontasuunnitelmaan.

Säilytysyhteisöjen on lisäksi huomioitava, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on antanut säilytysyhteisösääntelyn soveltamiseen liittyviä tulkintoja2.

Lisätietoja antavat

  • Merja Junnonen, lakimies, puhelin 09 183 5554 tai merja.junnonen(at)finanssivalvonta.fi (paikalla 28.6.2019 saakka)
  • Eeva Granskog, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5203 tai eeva.granskog(at)finanssivalvonta.fi (paikalla 1.–15.7.2019)

Liite

Teema-arvio säilytystoiminnan järjestämisestä

  • 1Sijoitusrahastolaki (213/2019) ja UCITS-asetus (Komission delegoitu (EU) 2016/438, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täydentämisestä säilytysyhteisöjen velvollisuuksien osalta). Vaihtoehtorahastojen hoitajista annettu laki 162/2014 ja AIFM-asetus (Komission delegoitu asetus N:o 231/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien, yleisten toimintaedellytysten, säilytysyhteisöjen, vivutuksen, avoimuuden ja valvonnan osalta)
  • 2Questions and Answers on Application of the AIFMD  ja Application of the UCITS Directive