Tillsynsmeddelande 26.6.2019 – 31/2019

Temabedömning om organiseringen av förvaringsinstitutsverksamheten

Finansinspektionen har gjort en temabedömning om organiseringen av förvaringsinstitutsverksamheten.

Regleringen om förvaringsinstitut1 åtstramades på grund av missbruk som uppdagades i samband med finanskrisen. Förvaringsinstitutets uppgifter fastställs detaljerat i de förordningar på EU-nivå som trädde i kraft den 22 juli 2013 vad gäller alternativa investeringsfonder och den 13 oktober 2016 vad gäller placeringsfonder.

Temabedömningen genomfördes med en enkät som skickades till alla förvaringsinstitut som har rätt att verka som förvaringsinstitut för en placeringsfond eller en alternativ investeringsfond i Finland. Tolv aktörer svarade på enkäten, av vilka fem var filialer till ett utländskt EES-kreditinstitut.

Förvaringsinstituten ombads lämna in uppgifter om förvaringsinstitutsverksamhetens art och omfattning, hur verksamheten är organiserad samt om utförandet av tillsynsuppgifterna. I temabedömningen granskades inte på vilket sätt förvaringen av fondens tillgångar har organiserats.

Av svaren framgick att förvaringsinstitutsmarknaden är mycket centraliserad: endast tio förvaringsinstitut tillhandahöll förvaringsinstitutstjänster och majoriteten av fondernas tillgångar förvarades hos de tre största aktörerna.

Finansinspektionen gör förvaringsinstituten uppmärksamma på att de bör avsättas tillräckligt med personresurser för tillsynsuppgifterna och på behovet att utveckla automatiserade system för att förvaringsinstitutens ska ha en faktisk möjlighet att utföra alla de uppgifter som regleringen förutsätter.

Finansinspektionen kunde på grundval av de granskade uppgifterna inte försäkra sig om att förvaringsinstituten till alla delar genomför de kontroller som regleringen förutsätter med de intervaller som fondernas riskbedömning kräver. Ett förvaringsinstituts tillsynsförfaranden ska grunda sig på förvaringsinstitutets riskbedömning, vilken enligt Finansinspektionen ska dokumenteras t.ex. i tillsynsplanen.

Förvaringsinstituten ska dessutom observera att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har meddelat tolkningar om tillämpandet av regleringen om förvaringsinstitut2.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Merja Junnonen, jurist, tfn 09 183 5554 eller merja.junnonen(at)fiva.fi (vid 28 juni 2019)
  • Eeva Granskog, byråchef, tfn 09 183 5203 eller eeva.granskog(at)fiva.fi (1.–15.7.2019)

Bilaga

Temabedömningen om organiseringen av förvaringsinstitutsverksamheten

  • 1Lagen om placeringsfonder (213/2019) och UCITS-förordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/438 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG vad gäller krav avseende förvaringsinstitut). Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 162/2014 och AIFM-förordningen (Kommissionens delegerade förordning nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn).
    2Questions and Answers on Application of the AIFMD och Application of the UCITS Directive