Valvottavatiedote 23.9.2019 – 51/2019

Vakuutusmeklareiden pakolliset vastuuvakuutukset – meklarin ja vakuutuksen myöntävän yhtiön on varmistettava vastuuvakuutuksen lainmukainen kattavuus

Vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa (LVT, 234/2018) edellytetään vakuutusmeklareilta pakollista vastuuvakuutusta tai vastaavaa vakuutta. Lähes vastaava vastuuvakuutusta koskeva sääntely on sisältynyt jo aiemmin voimassa olleeseen lainsäädäntöön. Ammatillinen vastuuvakuutus, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt, on yksi vakuutusmeklarin toiminnan harjoittamisen edellytyksistä.

LVT:n voimaantulon (1.10.2018) jälkeen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisessa käytyjen keskustelujen pohjalta Finanssivalvonta on tarkastellut vakuutusmeklareiden vastuuvakuutusten sopimusehtoja. Niistä tehtyjen havaintojen perusteella Finanssivalvonta haluaa kiinnittää vakuutusyhtiöiden ja vakuutusmeklareiden huomiota seuraavaan.   

Vastuuvakuutuksen ehdot

Vakuutusmeklarin vastuuvakuutuksen on aina täytettävä sen minimimäärää ja muita edellytyksiä koskevat ehdot (LVT 58 §):

  1. vastuuvakuutuksen on oltava voimassa koko Euroopan talousalueella;
  2. vastuuvakuutus päättyy aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on saanut vakuutuksenantajalta ilmoituksen vastuuvakuutuksen päättymisestä;
  3. jos vastuuvakuutukseen sisältyy omavastuu, vakuutuksenantaja suorittaa korvauksen vahingon kärsineelle omavastuuta vähentämättä;
  4. vakuutuksenantajan kotipaikka on ETA-valtiossa;
  5. vastuuvakuutuksesta korvataan vahinko, joka on syntynyt sopimuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin seurauksena ja jonka korvaamisesta on esitetty kirjallinen vaatimus vakuutusmeklarille, sivutoimiselle vakuutusmeklarille tai vakuutuksenantajalle vastuuvakuutuksen voimassaoloaikana tai kolmen vuoden kuluessa sen päättymisestä.

Laista yksiselitteisesti ilmenevien ehtojen on kaikkien täytyttävä, jotta Finanssivalvonta voi merkitä vakuutusmeklarin vakuutusedustajarekisteriin. Vakuutusmeklarin on täytettävä kaikki rekisteröinnin edellytykset jatkuvasti myös rekisteröinnin jälkeen.  

Meklarin vahingonkorvausvastuu ja vakuutussopimusten rajoitusehdot

Vakuutusmeklarilla on oltava vakuutus niiden ammatillisesta virheestä aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi, joista vakuutusmeklari on LVT:n mukaan vastuussa. Vakuutusmeklarin vahingonkorvausvastuusta säädetään lain 74 §:ssä. Laista ja sen perusteluista (HE