Tillsynsmeddelande 23.9.2019 – 51/2019

Obligatoriska ansvarsförsäkringar för försäkringsmäklare – mäklaren och försäkringsgivaren ska försäkra sig om att ansvarsförsäkringen är så täckande som lagstiftningen kräver

I lagen om försäkringsdistribution (234/2018) förutsätts att försäkringsmäklare har en obligatorisk ansvarsförsäkring eller en likvärdig säkerhet. Nästan motsvarande bestämmelser om ansvarsförsäkring ingick redan i den tidigare gällande lagstiftningen. En yrkesmässig ansvarsförsäkring som godkänts av Finansinspektionen är en av förutsättningarna för att verka som försäkringsmäklare.

Efter att lagen om försäkringsdistribution trädde i kraft (1.10.2018) och utifrån de diskussioner som förts med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten har Finansinspektionen granskat avtalsvillkoren i ansvarsförsäkringar för försäkringsmäklare. Utifrån gjorda iakttagelser vill Finansinspektionen göra försäkringsbolagen och försäkringsmäklarna uppmärksamma på följande.   

Ansvarsförsäkringsvillkoren

Försäkringsmäklarens ansvarsförsäkring ska alltid uppfylla villkoren på försäkringens minimibelopp och andra förutsättningar (58 § i lagen om försäkringsdistribution):

  1. ansvarsförsäkringen ska gälla inom hela det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
  2. ansvarsförsäkringen upphör tidigast två månader efter det att Finansinspektionen har fått ett meddelande om att ansvarsförsäkringen upphör från försäkringsgivaren,
  3. om ansvarsförsäkringen inbegriper självrisk, ska försäkringsgivaren betala ersättningen till den skadelidande utan avdrag för självrisken,
  4. försäkringsgivaren ska ha hemvist i en EES-stat,
  5. ansvarsförsäkringen ska ersätta en skada som har uppstått till följd av en gärning eller försummelse under avtalsperioden och beträffande vilken skriftliga ersättningsanspråk har anförts hos försäkringsmäklaren, den sidoverksamma försäkringsmäklaren eller försäkringsgivaren under ansvarsförsäkringens giltighetstid eller inom tre år från det att den upphörde.

Samtliga av de villkor som entydigt framgår av lagen ska uppfyllas för att Finansinspektionen ska kunna föra in försäkringsmäklaren i försäkringsförmedlarregistret. Försäkringsmäklaren ska fortlöpande uppfylla alla förutsättningar för registrering även efter registreringen.  

Mäklarens skadeståndsansvar och de begränsande villkoren i försäkringsavtalen

En försäkringsmäklare ska ha en ansvarsförsäkring för ersättning av skador till följd av yrkesmässiga fel, för vilka försäkringsmäklaren enligt lagen om försäkringsdistribution är ansvarig. Om försäkringsmäklares skadeståndsansvar föreskrivs i 74 § i lagen. Av lagen och motiveringarna till den (RP 172/2017rd) framgår det att mäklaren i regel har ett omfattande skadeståndsansvar och att ansvaret täcker skador både till följd av ett förfarande i strid med lagen om försäkringsdistribution och uppdragsavtalet mellan mäklaren och kunden, särskilt då kunden är en konsument eller en aktör som kan jämställas med en konsument. Försäkringsdistribution som utförs av en mäklare kan innehålla en rad olika åtgärder, t.ex. beredning av försäkringsavtal, ingående av avtal och bistående vid förvaltning och fullgörande av avtalet.

Enligt Finansinspektionens iakttagelser innehåller villkoren i ansvarsförsäkringsavtalen för försäkringsmäklare i regel begränsande villkor som är typiska för ansvarsförsäkringar. Sådana är exempelvis skador som beror på räknefel eller försummelse att redovisa en prestation.

Ansvarsförsäkring för mäklare har i lagen föreskrivits som obligatorisk för dem som utövar mäklar-verksamhet och dess syfte är att trygga kundernas och andra skadelidandes ställning.  Med beaktande av detta och skadeförsäkringsansvarets omfattning är det viktigt att försäkringsgivarna inte med begränsande villkor inskränker det ansvar som mäklarens ansvarsförsäkring ska täcka. 

Villkorspunkten om försäkringsfall som framkallas av grov oaktsamhet

I de särskilda ansvarsförsäkringsvillkoren för mäklare finns ofta sådana villkor, där bl.a. skador som försäkringstagaren har framkallat av grov oaktsamhet kategoriskt begränsas att stå utanför ersättnings-skyldigheten. Den helhet av ansvarsförsäkringsvillkor som de särskilda och de allmänna försäkringsvillkoren bildar kan till denna del även innehålla motstridiga bestämmelser. 

I 30 § 2 mom. i lagen om försäkringsavtal föreskrivs att, om den försäkrade har framkallat försäkringsfallet av grov oaktsamhet kan ersättningen sänkas eller förvägras.  Enligt 4 mom. är försäkringsgivaren för en ansvarsförsäkring skyldig att till en skadelidande fysisk person betala ut den del av ersättningen som den skadelidande inte har lyckats driva in hos den försäkrade. Dessutom har den skadelidande i en obligatorisk ansvarsförsäkring för mäklare rätt att enligt 67 § i lagen om försäkringsavtal kräva ersättning direkt av försäkringsbolaget.

Enligt 3 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal är ett avtalsvillkor ogiltigt, om det till nackdel för någon annan försäkrad eller ersättningsberättigad än försäkringstagaren avviker från bestämmelserna i nämnda lag. Av lagparagrafernas tvingande karaktär följer att försäkringsgivaren inte får tillämpa försäkringsvillkoren till den del som de försämrar det skydd som föreskrivits till förmån för den skadelidande.

Ansvar för att försäkringsvillkoren följer lagen och uppdatering av försäkringsvillkoren

Försäkringsbolagen bör se till att de ansvarsförsäkringar som beviljas mäklare för försäkringsdistribution uppfyller uppställda villkor. Försäkringsvillkoren bör granskas i ljuset av de faktorer som framställs i detta meddelande och nödvändiga ändringar i dem bör införas senast i det skedet när ändringen av ansvarsförsäkringens minimibelopp i direktivet om försäkringsdistribution och lagen om försäkringsdistribution träder i kraft (uppskattningsvis på våren 2020). Uppmärksamhet bör även fästas vid att villkorshelheten är tydlig.

En förutsättning för att få registrering som försäkringsmäklare är att den sökande har en ansvarsförsäkring eller annan likvärdig säkerhet som uppfyller villkoren i lagen (58 § i lagen om försäkringsdistribution). Enligt 58 § 3 mom. i lagen om försäkringsdistribution ska en försäkringsmäklare eller sidoverksam försäkringsmäklare senast en månad innan en ny ansvarsförsäkring börjar löpa lämna en utredning till Finansinspektionen om villkoren för och beloppet av ansvarsförsäkringen.

Enligt Finansinspektionen bör försäkringsgivaren se till att villkoren är så omfattande som lagen kräver när den beviljar en obligatorisk ansvarsförsäkring för försäkringsmäklare. På motsvarande sätt ska försäkringsmäklaren i egenskap av expert på försäkringsbranschen vara insatt i sin ansvarsförsäkring och också kunna bedöma den nya ansvarsförsäkringens villkor och huruvida de följer lagen.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Lampinen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5518 eller antti.lampinen(at)fiva.fi.