Valvottavatiedote 21.4.2020 – 21/2020

Ajankohtaisia säännösmuutoksia työeläkelaitoksille

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi on kevään 2020 aikana jo tullut voimaan sekä edelleen vireillä säännösmuutoksia, jotka vaikuttavat työeläkelaitoksien toimintaan.

Eläkelaitoksille enemmän aikaa tervehdyttää taloudellinen asemansa

Valtioneuvosto on antanut asetuksen eläkelaitoksen taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamisen määräajasta poikkeuksellisissa olosuhteissa. Asetus on tullut voimaan 27.3.2020 ja on voimassa 26.3.2023 saakka.

Finanssivalvonta voi pidentää työeläkevakuutusyhtiön, lakisääteistä eläketurvaa hoitavan eläkesäätiön tai vakuutuskassan sekä Merimieseläkekassan taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamiselle asetettua määräaikaa siten, että se päättyy viimeistään 26.3.2023.

Valtioneuvoston asetus: Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamisen määräajasta poikkeuksellisissa olosuhteissa

STM:n tiedote: Eläkelaitoksille enemmän aikaa tervehdyttää taloudellinen asemansa valtioneuvoston asetuksella

Työnantajan työeläkemaksun alentaminen

Eduskunta vahvisti 7.4.2020 lain työeläkevakuutusyhtiöiden työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun työnantajan maksuosuuden tilapäisestä alentamisesta 2,6 prosenttiyksikköä. Maksunalennus on voimassa 1.5–31.12.2020.

Lakisääteistä eläketurvaa hoitavien eläkesäätiöiden, eläkekassojen sekä Merimieseläkekassan vuosimaksun osalta alennetaan vastaavasti vuosimaksun tasausosaa. Vakuutusmaksun alennus kohdistuu työnantajan osuuteen työeläkevakuutusmaksusta, eikä alennuksella ole vaikutusta työntekijän työeläkevakuutusmaksuun.

Maksun alentamiseen käytetään työeläkejärjestelmän tasausvastuuta, joka on eläkkeen tasausosien eläkejärjestelmän tasoinen puskuri. Puskuri kartutetaan uudestaan korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022–2025 siten, että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan kompensoitua kokonaan.

Laki maksunalennuksesta aiheutuvasta vastuuvajauksesta tulee voimaan 1.5.2020 ja on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Finlex, vahvistettu laki 195/2020: Laki työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020

STM:n tiedote asiasta: Työnantajan työeläkevakuutusmaksuja esitetään alennettavaksi koronaviruksen aiheuttaman vaikean taloustilanteen vuoksi

Eläkevakuutusmaksun lykkääminen mahdollista kolmella kuukaudella

TyEL:n sekä YEL:n vakuutusehtoihin on tehty muutos, jonka perusteella yksityisen sektorin työnantajat ja työeläkevakuutusyhtiöt sekä eläkesäätiöt ja -kassat voivat sopia eläkemaksun maksuajankohtien siirtämisestä kolmella kuukaudella. Lykkäystä tarvitsevien yrittäjien ja työnantajien pitää sopia silti maksujärjestelyistä erikseen oman eläkelaitoksensa kanssa. Vakuutusehtojen muutos tuli voimaan 20.3.2020.

Eläketurvakeskuksen säädöspalvelu, muutetut TyEL-vakuutusehdot: Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (TyEL-vakuutusehdot)

Eläketurvakeskuksen säädöspalvelu, muutetut  YEL-vakuutusehdot: Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (YEL-vakuutusehdot)

STM:n tiedote asiasta: Työeläkeyhtiöille mahdollisuus pidentää TyEL ja YEL -maksujen maksuaikaa

Takaisinlainan määrän rajoittaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työntekijän eläkelain mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehtoihin takaisinlainausta koskevan muutoksen, jonka perusteella takaisinlainausta voidaan rajoittaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Ehtoihin lisättiin myös laina-ajan pituuden vaikutus takaisinlainan koron korkomarginaalin määräytymiseen. Muutos on voimassa toistaiseksi ja koskee 1.4.2020 alkaen uusia myönnettäviä lainoja.

Eläketurvakeskuksen säädöspalvelu: Muutettu vakuutusehtojen 12 §

Työeläkeyhtiöiden yhtiökokouksen ja vakuutuskassojen kassankokouksen järjestämiseen muutoksia

Hallitus on antanut eduskunnalle 16.4.2020 esityksen, jossa ehdotetaan määräaikaista lakia, jolla poiketaan useiden eri yhteisöiden vuosittaista kokouksen järjestämistä ja ajankohtaa koskevista säännöksistä, kuten osakeyhtiölain yhtiökokousta ja vakuutuskassalain kassan kokousta koskevista säännöksistä.

Ehdotuksen mukaan varsinaiset yhtiökokoukset tai kassankokoukset voidaan järjestää 30.9.2020 mennessä, vaikka yhtiöjärjestyksessä tai vakuutuskassan säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. Ehdotuksen mukaan hallitus voi sallia jäsenille valtuutuksen käyttämisen kokoukseen osallistumisessa ja etäosallistumisen näitä keinoja koskevien lakien ja sääntöihin perustuvien rajoitusten estämättä.

Työeläkevakuutusyhtiöihin sovelletaan yhtiökokouksen järjestämisen osalta osakeyhtiölakia. Esityksen mukaan työeläkevakuutusyhtiö voi pitää 30.9.2019–31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n 1 momentista poiketen, 30.9.2020 mennessä. Poikkeus koskee myös yhtiöjärjestyksen määräystä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdasta.

Esityksen mukaan vakuutuskassa voi pitää 30.9.2019–31.3.2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen kassankokouksen 30.9.2020 mennessä. Poikkeus koskee myös vakuutuskassan sääntöjen määräystä varsinaisen kassankokouksen ajankohdasta. Hallitus voi sallia osallistumisen postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen välineen avulla ja vakuutuskassan edustajiston jäsen saa käyttää äänivaltaansa kokouksessa asiamiehen välityksellä.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa syyskuun loppuun asti.

Oikeusministeriön tiedote: Yhtiöille ja yhdistyksille mahdollisuus myöhentää vuosikokouksiaan

Eduskunnan käsittelytiedot: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Lisätietoja antaa

Marja Koponen, johtava lakimies, puhelin 09 183 5555, marja.koponen(at)finanssivalvonta.fi