Tillsynsmeddelande 21.4.2020 – 21/2020

Aktuella ändringar i bestämmelserna om arbetspensionsanstalter

På grund av det exceptionella läget med anledning av coronaviruset har det på våren 2020 gjorts ändringar i de bestämmelser som inverkar på arbetspensionsanstalternas verksamhet. En del av ändringarna har redan trätt i kraft, medan andra ännu är under arbete.

Pensionsanstalterna ges mera tid för att återställa en sund finansiell ställning

Statsrådet har utfärdat en förordning om tidsfristen för en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionsanstalter under exceptionella omständigheter. Förordningen trädde i kraft den 27 mars 2020 och gäller fram till den 26 mars 2023.

Finansinspektionen kan förlänga tidsfristen för en plan för återställande av en sund finansiell ställning för arbetspensionsbolag, för pensionsstiftelser eller försäkringskassor som förvaltar lagstadgat pensionsskydd samt för Sjömanspensionskassan, så att tidsfristen upphör senast den 26 mars 2023.

Statsrådets webbplats (på finska): Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamisen määräajasta poikkeuksellisissa olosuhteissa

SMH:s meddelande: Förordning av statsrådet ger pensionsanstalterna mer tid att återställa en sund finansiell ställning

Sänkning av arbetsgivarens arbetspensionsavgift

Statsrådet stadfäste den 7 april 2020 en lag om att temporärt sänka arbetsgivarens betalningsandel av arbetspensionsförsäkringsbolagens försäkringsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare med 2,6 procentenheter. Sänkningen av avgifterna gäller under perioden 1.5–31.12.2020.

När det gäller årsavgiften för pensionsstiftelser och pensionskassor som förvaltar lagstadgat pensionsskydd samt Sjömanspensionskassan sänks årsavgiftens utjämningsdel på motsvarande sätt. Sänkningen av försäkringsavgiften hänför sig till arbetsgivarens andel av arbetspen­sionsförsäkringsavgiften och påverkar inte arbetstagarens arbets­pensionsförsäkringsavgift. 

För att kunna sänka avgiften används utjämningsavsättningen inom arbetspensionssystemet, som är pensionssystemets buffertfond för pensionernas utjämningsdelar. Bufferten byggs sedan upp på nytt genom en temporär höjning av arbetsgivaravgiften under åren 2022–2025, så att effekterna av den temporära sänkningen kan kompenseras fullt ut.

Lagen om ansvarsunderskottet till följd av sänkningen av avgiften träder i kraft så snart som möjligt och gäller till utgången av 2025.

Finlex, den stadfästa lagen195/2020: Lag om temporär sänkning under år 2020 av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare 

SHM:s meddelande: Arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgifter sänks på grund av det det ekonomiska läget till följd av coronaepidemin

Möjligt att förlänga betalningstiden för pensionsförsäkringsavgiften med tre månader

Det har gjorts en ändring i ArPL- och FöPL-försäkringsvillkoren, som gör det möjligt för arbetsgivare inom den privata sektorn att avtala med arbetspensionsförsäkringsbolaget eller en pensionsstiftelse eller försäkringskassa om en förlängning av betalningstiden för pensionsförsäkringsavgifterna med tre månader. Företagare och arbetsgivare som behöver mera betalningstid ska emellertid särskilt avtala om betalningsarrangemanget med sin egen pensionsanstalt. Ändringen av försäkringsvillkoren trädde i kraft den 20 mars 2020.

De ändrade ArPL-försäkringsvillkoren i Pensionsskydds­centralens författningstjänst: Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (ArPL-försäkringsvillkor)

De ändrade FöPL-försäkringsvillkoren i Pensionsskydds­centralens författningstjänst: Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) (FöPL-försäkringsvillkor)

SHM:s meddelande: Arbetspensionsbolagen får möjlighet att förlänga betalningstiden för ArPL- och FöPL-avgifter

Begränsning av återlåningsbeloppet

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt en ändring om återlåning i försäkringsvillkoren för ett försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken återlåningen kan begränsas för att säkra likviditeten. Till villkoren fogades också en bestämmelse om att räntemarginalen som fastställs för återlånets ränta är beroende av lånetidens längd. Ändringen gäller tillsvidare och gäller nya lån som beviljas fr.o.m. den 1 april 2020.

Pensionsskydds­centralens författningstjänst: 12 § i de ändrade försäkringsvillkoren

Ändringar i ordnandet av bolagsstämma i arbetspensionsförsäkringsbolag och kassamöte i försäkringskassor

Regeringen har den 16 april 2020 överlämnat en proposition till riksdagen med ett förslag till en temporär lag om att avvika från bestämmelserna om ordnandet av årsmöte och tidpunkten för mötet i flera olika sammanslutningar, t.ex. från bestämmelserna om bolags­stämma i aktiebolagslagen och om kassamöte i lagen om försäkringskassor.

Enligt förslaget kan ordinarie bolagsstämmor eller kassamöten ordnas senast den 30 september, fastän det i bolagsordningen eller försäkringskassans stadgar skulle föreskrivas om en tidigare tidsfrist.  Enligt förslaget kan styrelsen tillåta sina ledamöter att delta i möten genom fullmakt och på distans utan hinder av de begränsningar som gäller dessa metoder i lagar och stadgar.

På ordnandet av bolagsstämma i arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas aktiebolagslagen. Enligt förslaget kan ett arbetspensions­försäkringsbolag avvikande från 5 kap. 3 § 1 mom. i aktiebolagslagen hålla ordinarie bolagsstämma efter avslutad räkenskapsperiod 30.9.2019–31.3.2020 senast den 30 september 2020. Undantaget gäller också tidpunkten för ordinarie bolagsstämma som fastställs i bolagsordningen.

Enligt förslaget kan en försäkringskassa hålla ordinarie kassamöte efter avslutad räkenskapsperiod 30.9.2019–31.3.2020 senast den 30 september 2020. Undantaget gäller också tidpunkten för ordinarie kassamöte som fastställs i försäkringskassans stadgar. Styrelsen kan tillåta deltagande per post, via en datakommunikationsförbindelse eller med hjälp av annat tekniskt medium och en medlem i försäkrings­kassans representantskap får använda sin rösträtt på mötet via ett ombud.

Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Den temporära lag­stiftningen är avsedd att gälla till slutet av september.

Justitieministeriets meddelande: Bolag och föreningar får senarelägga sina årsmöten

Riksdagsbehandling: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

Närmare upplysningar lämnas av

Marja Koponen, ledande jurist, tfn 09 183 5555, marja.koponen(at)fiva.fi