Valvottavatiedote 1.6.2020 – 31/2020

CRR2-muutokset EBAn sääntelystandardiin

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 29.5.2020 muutosehdotuksensa omien varojen tekniseksi sääntelystandardiluonnokseksi. Muutosehdotukset tulevat vaikuttamaan omien varojen vaatimusten täydentämisestä annettuun komission delegoituun asetukseen N:o 241/2014.

EBAn muutosehdotuksessa otetaan huomioon CRR2-muutokset, joista suuri osa on teknisiä. Omien varojen ja hyväksyttävien velkojen CRR2-muutokset tulivat voimaan kesäkuussa 2019 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2019/876.

Luonnos sisältää mm. säännökset uusista hyväksyttyjen velkojen instrumenteista, jotka noudattavat suurelta osin samoja periaatteita kuin olemassa olevan omien varojen säännökset.

Toimivaltainen viranomainen voi myöntää luvan omien varojen instrumentin vähentämiseen, jos alla olevista edellytyksistä toinen täyttyy

  • vähennettävä määrä korvataan uudella vähintään yhtä laadukkaalla tai laadukkaammalla omien varojen instrumentilla tai
  • laitos osoittaa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla, että laitoksen omat varat ja hyväksyttävät velat ylittäisivät tämän CRR 77 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimen jälkeen CRR:ssä, luottolaitosdirektiivissä 2013/36/EU ja kriisinratkaisudirektiivissä 2014/59/EU säädetyt vaatimukset.

Standardiluonnoksen 30 artikla sisältää uusia tarkempia vaatimuksia lupahakemuksen sisällöstä. Vaadittavan marginaalin määrään on lisätty kriisinratkaisudirektiivissä säädetty omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimus eli MREL-vaade, mikäli laitos ei korvaa vähennettävää omien varojen instrumenttia uudella instrumentilla. Lisäksi on otettu huomioon CRR2-muutokset muihin omien instrumenttien vähentämistapauksiin ja niihin myönnettäviin lupiin.

EBAn ehdotus standardiluonnoksen muutokseksi on lausunnolla 31.8.2020 saakka. Standardiluonnos on tarkoitus antaa komissiolle vuoden 2020 lopussa. Lausuntopyyntö ja sen liitteenä oleva standardiluonnos ovat saatavissa EBAn verkkopalvelusta.  

Lisätietoja antaa

Minna Sahari, johtava lakimies, puhelin 09 183 5319 tai minna.sahari(at)finanssivalvonta.fi