Tillsynsmeddelande 1.6.2020 – 31/2020

EBA inleder samråd om utkastet till standard om kapitalbaskrav

Europeiska bankmyndigheten (EBA) offentliggjorde den 29.5.2020 sitt ändrade förslag till utkast till teknisk tillsynsstandard om kapitalbas. Ändringsförslagen kommer att påverka kommissionens delegerade förordning nr 241/2014 som gäller komplettering av kapitalbaskraven.

I EBAs ändringsförslag beaktas CRR2-ändringarna, av vilka största delen är tekniska. CRR2-ändringarna som gällde kapitalbas och kvalificerade skulder trädde i kraft i juni 2019 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/876.

Utkastet innehåller bland annat bestämmelser om nya kvalificerade skuldinstrument, som till stor del följer samma principer som de gällande bestämmelserna om kapitalbas.

Den behöriga myndigheten ska kunna bevilja tillstånd att reducera kapitalbasinstrument, om det ena villkoret av följande är uppfyllt

  • det belopp som reduceras ersätts med kapitalbasinstrument av likvärdig eller högre kvalitet eller
  • institutet visar för den behöriga myndigheten på ett tillfredsställande sätt att institutets kapitalbas och kvalificerade skulder efter den åtgärd som avses i artikel 77.1 i CRR skulle överskrida de krav som fastställs i CRR, kreditinstitutsdirektivet 2013/36/EU och resolutionsdirektivet 2014/59/EU.

Artikel 30 i utkastet till standard innehåller nya närmare krav på tillståndsansökans innehåll. Till beloppet av den marginal som krävs har lagts minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder enligt resolutionsdirektivet, dvs. MREL-kravet, om institutet inte ersätter det reducerade kapitalbasinstrumentet med ett nytt instrument. Dessutom har CRR2-ändringarna i fråga om andra fall av reducering av kapitalbasinstrument och tillstånden för detta beaktats.

Samrådet om EBAs förslag till standardutkast pågår till den 31.8.2020. Avsikten är att utkastet till standard ska överlämnas till kommissionen i slutet av 2020. Inbjudan till samrådet och utkastet till standard finns på EBAs webbplats

Närmare upplysningar lämnas av

Minna Sahari, ledande jurist, tfn 09 183 5319 eller minna.sahari(at)fiva.fi