Valvottavatiedote 30.3.2020 – 12/2020

Finanssivalvonta tarkentaa suositustaan pidättäytyä voitonjaosta

Finanssivalvonta antoi 28.3.2020 valvottavatiedotteen, jossa se suositti valvonnassaan olevia pankkeja pidättäytymään voitonjaosta 1.10.2020 saakka. Finanssivalvonta tarkentaa nyt antamaansa suositusta seuraavasti:

  1. Finanssivalvonta suosittaa, että luottolaitokset eivät maksaisi, eivätkä sitoutuisi maksamaan osinkoa tai muuta voitonjakoa 1.10.2020 saakka tilikausilta 2019 ja 2020. Luottolaitosten tulisi myös pidättäytyä osakkeiden tai osuuksien takaisinostoista ja lunastuksista, kun näiden toimien tarkoituksena on voitonjako.

    Luottolaitoksen hallituksen jo tekemät ehdotukset voitonjaosta tilikaudelta 2019 siitä päättävälle toimielimelle (yhtiökokous, osuuskunnan kokous, isäntien kokous) voidaan pitää ennallaan, mutta ehdotusta tulisi muuttaa niin, että voiton jakaminen siirrettäisiin 1.10.2020 jälkeiseen ajankohtaan ja ehdollisena sille, että on arvioitu, että COVID-19 pandemian aiheuttamat epävarmuustekijät ovat hälvenneet. Vaihtoehtoisesti se voi ehdottaa tilikauden 2019 voiton siirtämisestä kertyneisiin voittovaroihin ja sitoutua jakamaan voittoa myöhemmin näistä varoista siinä tapauksessa, että COVID-19 -koronaviruksen aiheuttamien epävarmuustekijöiden on arvoitu poistuneen, kuitenkin aikaisintaan 1.10.2020 jälkeen.

    Jos luottolaitos päättää voitonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, mutta siirtää voitonjaon maksun myöhemmäksi, on voitonjako vähennettävä tilikauden 2019 voitosta ja ydinpääomasta (CET1). Sen sijaan luottolaitoksen valitessa koko tilikauden 2019 voiton siirtämisen kertyneisiin voittovaroihin, saadaan tilikauden voitto sisällyttää ydinpääomaan (CET1) tilikaudella 2020. Jos myöhemmin epävarmuustekijöiden on arvoitu poistuneen ja luottolaitos jakaa voittoa, on voitonjako vähennettävä ydinpääomasta (CET1).

    Suunniteltua voitonjakoa tilikaudelta 2020 käsitellään, jos luottolaitoksen hallitus ei tee ehdotusta voitonjaon tai voitonjakopolitiikan muuttamisesta, aivan samalla tavalla kuin mitä säädetään komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 241/2014 2 artiklan 7 kohdassa niinä osavuosijaksoina, jotka päättyvät ennen tai vasta 30.9.2020. Mikäli luottolaitoksen hallitus on tehnyt voitonjakoehdotuksen, jossa voittoa jaetaan vasta 1.10.2020 jälkeen ehdollisena sille, että on arvioitu pandemian epävarmuustekijöiden poistumisesta, saa luottolaitos jättää voitonjaon kokonaan huomioimatta ja jättää sen vähentämättä ydinpääomasta yllä mainituilla osavuosijaksoilla laskiessaan ydinpääomaan sisällytettävän voiton määrää.

  2. Luottolaitoksen, joka ei voi noudattaa tätä suositusta jo tehdyn sitoumuksen, esimerkiksi yhtiökokouksen, osuuskunnan kokouksen tai isäntien kokouksen päätöksen vuoksi, mutta ei ole vielä maksanut voittoa, tulisi ottaa välittömästi yhteyttä vastuuvalvojaan ja esittää yksityiskohtaiset perustelunsa, miksi se ei katso voivansa noudattaa tätä suositusta.

  3. Tätä suositusta sovelletaan Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa oleviin luottolaitoksiin. Suositusta sovelletaan luottolaitokseen sen konsolidoidun aseman perusteella, Suositusta sovelletaan myös yksittäiseen luottolaitokseen, kun se ei kuulu konsolidointiryhmään, eikä ole konsolidointiryhmän emoyritys. Talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvia luottolaitoksia kannustetaan edellä kerrotettujen periaatteiden mukaisesti siirtämään koronmaksua äänivallattomille osuuksille ja kantarahasto-osuuksille 1.10.2020 jälkeen sekä ottamaan tarvittaessa yhteyttä vastuuvalvojaan.

Euroopan keskuspankki on ohjeistanut erikseen lehdistötiedotteella 27.3.2020 sen suorassa valvonnassa olevia luottolaitoksia.

Finanssivalvonta arvioi myöhemmin uudestaan COVID-19 koronaviruksen aiheuttamien epävarmuustekijöiden vaikutusta talouden tilaan ja tarvetta jatkaa voitonjaosta pidättäytymistä myös 1.10.2020 jälkeen.

Finanssivalvonta on 17.3. ja 20.3. julkistanut toimia, joilla se pyrkii tukemaan sen suorassa valvonnassa olevien pankkien kykyä vastata koronavirustilanteeseen ja jatkaa kotitalouksien ja yritysten rahoittamista, katso lehdistötiedotteet 17.3. makrovakauspäätöksistä ja 20.3. EKP:n täsmennykset sääntelyjoustoihin. Tämä suositus seuraa näitä toimia ja Finanssivalvonta odottaa että pankkien osakkeenomistajat omalta osaltaan tukevat toimenpiteiden päämääriä

Lisätietoja antaa

Jyri Helenius, apulaisjohtaja, puhelin 09 183 5312 sekä suosituksen käytännön soveltamisesta Minna Sahari, johtava lakimies, puhelin 09 183 5319 tai minna.sahari(at) finanssivalvonta.fi

Katso myös