Tillsynsmeddelande 30.3.2020 – 12/2020

Finansinspektionen preciserar sin rekommendation om avstående från vinstutdelning

Finansinspektionen gav den 28 mars 2020 ut ett tillsynsmeddelande där den rekommenderar bankerna under sin tillsyn att de ska avstå från vinstutdelningar fram till den 1 oktober 2020. Finansinspektionen preciserar nu rekommendationen enligt följande:

  1. Finansinspektionen rekommenderar att kreditinstituten fram till den 1 oktober 2020 inte betalar eller förbinder sig att betala utdelning eller annan vinstutdelning för räkenskapsåren 2019 och 2020. Kreditinstituten bör också avstå från återköp eller inlösen av aktier eller andelar om detta görs i vinstutdelningssyfte.

    Förslag till vinstutdelning för räkenskapsåret 2019 som kreditinstitutets styrelse redan har lämnat till det beslutsfattande organet (bolagsstämma, andelsstämma, principalmöte) kan hållas oförändrat men förslaget bör ändras så att vinstutdelningen flyttas fram till en tidpunkt efter den 1 oktober 2020 och kan ske under förutsättning att det har bedömts att osäkerhetsfaktorerna till följd av COVID-19-pandemin har skingrats. Alternativt kan styrelsen föreslå att vinsten för räkenskapsåret 2019 överförs till upplupna vinster och förbinda sig att dela ut vinst senare från dessa medel i det fall att osäkerhetsfaktorerna till följd av COVID 19-coronaviruset bedöms ha eliminerats, dock tidigast efter den 1 oktober 2020.

    Om kreditinstitutet fattar beslut om vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag men skjuter fram betalningen av vinstutdelningen, ska vinstutdelningen räknas bort från vinsten för räkenskapsåret 2019 och från kärnprimärkapitalet (CET1). Om kreditinstitutet däremot väljer att överföra hela vinsten för räkenskapsåret 2019 till upplupna vinster, får vinsten för räkenskapsåret räknas med i kärnprimärkapitalet (CET1) för räkenskapsåret 2020. Om det senare bedöms att osäkerhetsfaktorerna har eliminerats och kreditinstitutet delar ut vinst, ska vinstutdelningen räknas bort från kärnprimärkapitalet (CET1). 

    I det fall att kreditinstitutets styrelse inte gör något förslag till vinstutdelning eller till ändring av vinstutdelningspolicyn, redovisas den planerade vinstutdelningen för räkenskapsåret 2020 på exakt samma sätt som vad som föreskrivs i artikel 2.7 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 241/2014 under de delårsperioder som upphör före eller först den 30 september 2020. Om kreditinstitutets styrelse har lämnat ett förslag till vinstutdelning som innebär att vinstutdelningen sker först efter den 1 oktober 2020 och under förutsättning att det bedömts att osäkerhetsfaktorerna på grund av pandemin har eliminerats, får kreditinstitutet lämna vinstutdelningen helt obeaktad och låta bli att räkna bort den från kärnprimärkapitalet för ovan nämnda delårsperioder vid beräkning av den vinst som kan räknas med i kärnprimärkapitalet.

  2. Ett kreditinstitut som inte kan följa denna rekommendation på grund av att det redan har gjort ett åtagande om vinstutdelning till exempel till följd av ett beslut av till exempel bolagsstämma, andelsstämma eller principalmöte men som ännu inte har betalat ut någon vinst, bör omedelbart kontakta den institutsansvariga och lägga fram detaljerade motiveringar till varför det inte anser sig kunna följa denna rekommendation.

  3. Denna rekommendation tillämpas på kreditinstitut som omfattas av Finansinspektionens direkta tillsyn. Rekommendationen tillämpas på kreditinstitut på grundval av deras konsoliderade finansiella ställning. Rekommendationen tillämpas också på enskilda kreditinstitut som inte hör till en finansiell företagsgrupp och inte är moderföretag i en finansiell företagsgrupp, Kreditinstitut som hör till en sammanslutning av inlåningsbanker uppmanas i enlighet med ovan nämnda principer skjuta fram betalningen av ränta på andelar som saknar rösträtt eller på stamfondsandelar till efter den 1 oktober 2020 och vid behov ta kontakt med den institutsansvariga.

Europeiska centralbanken gav den 27 december 2020 ut en särskild vägledning till kreditinstitut som står under dess direkta tillsyn.

Finansinspektionen gör senare en ny bedömning av konsekvenserna av osäkerhetsfaktorerna på grund av COVID-19-coronaviruset för det ekonomiska läget och av behovet att fortsätta att avstå från vinstutdelningar också efter den 1 oktober 2020. 

Finansinspektionen offentliggjorde den 17 och 20 mars de åtgärder som den vidtagit för att stödja förmågan hos bankerna under dess tillsyn att bemöta coronavirusläget och fortsätta att ge finansiering till hushåll och företag, se pressmeddelandena den 17 mars om makrotillsynsbesluten och den 20 mars om ECB:s preciseringar av lättnaderna i regleringen. Denna rekommendation är en följd av dessa åtgärder och Finansinspektionen räknar med att bankernas aktieägare för sin del stöder målet med åtgärderna. 
 

Närmare upplysningar lämnas av

Jyri Helenius, biträdande direktör, tfn. 09 183 5312, och upplysningar om den praktiska tillämpningen av rekommendationen ger Minna Sahari, ledande jurist, tfn. 09 183 5319 eller minna.sahari(at)fiva.fi.

Se också