Valvottavatiedote 28.5.2020 – 29/2020

Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain velvoitteiden täyttäminen alkaa 1.9.2020

Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä on tullut pääosin voimaan 1.5.2019. Lain velvoite toimittaa pankki- ja maksutilien sekä tilinomistajien yksilöintitiedot alkaa kuitenkin 1.9.2020. Lain mukaan luotto- ja maksulaitosten on joko rakennettava Tullin määritysten mukainen rajapinta ja ylläpidettävä tiedonhakujärjestelmää laissa säädettyjen tietojen toimittamiseksi eri viranomaisille taikka vaihtoehtoisesti toimitettava laissa edellytetyt tiedot Tullin erilliseen tilirekisteriin. Myös virtuaalivaluutan tarjoajien on toimitettava asiakastiedot joko Tullin rekisteriin tai annettava vastaavat tiedot tiedonhakujärjestelmän kautta. Velvoite tietojen toimittamisesta perustuu nk. viidennen rahanpesudirektiivin määräyksiin1. Lain tarkoituksena on edistää viranomaisten sähköistä tiedonsaantia pankki- ja maksutileistä sekä tehostaa viranomaisten tiedustelujen oikeaa kohdentumista.

Tullilta 6.5.2020 saadun tiedon mukaan useat luotto- tai maksulaitokset eivät ole reagoineet Tullin lähettämään pyyntöön ilmoittaa sille, millä tavalla tietojen toimittaminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla aiotaan toteuttaa. Finanssivalvonta kehottaa yhtiöitä pikaisesti ottamaan yhteyttä Tulliin asian osalta.

Lainsäädännön velvoite toimittaa tietoja koskee vain sellaisia luotto- ja maksulaitoksia, jotka tarjoavat asiakkailleen (joko yksityishenkilö- tai yritysasiakkaille) pankki- tai maksutilejä2. Näiden lisäksi tietojen toimittamisvelvoite koskee virtuaalivaluutan tarjoajia niiden asiakastietojen osalta. Lainsäädännön velvoitteiden piiriin kuuluvat myös ulkomaisten toimijoiden sivuliikkeet Suomessa.

Ne luotto- tai maksulaitokset, jotka eivät tarjoa asiakkailleen lainkaan edellä mainittuja tilejä, eivät Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kuulu lainkaan lain soveltamisalan piiriin. Näiden yhtiöiden olisi kuitenkin syytä selvittää asiantila Tullille lainsäädännön noudattamisen valvontaa varten.

Luottolaitoksen mahdollisuus hakea poikkeuslupaa tiedonhakujärjestelmän ylläpitovelvoitteesta

Luottolaitoksilla on lain 4 §:n 1 momentin mukaan mahdollisuus hakea Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa tiedonhakujärjestelmän ylläpitovelvoitteesta, jonka saadessaan luottolaitos toimittaa vastaavat tiedot Tullin ylläpitämään rekisteriin. 

Mahdolliset poikkeuslupahakemukset on syytä lähettää Finanssivalvonnalle mahdollisimman pian, koska ilmoitusvelvollisen määräaika (1.9.2020) täyttää lainsäädännön velvoitteet loppuu pian.

Poikkeuslupaa voi hakea Finanssivalvonnalta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa on esitettävä hakijan näkemys siitä, miksi se katsoo täyttävänsä laissa poikkeusluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset, jotka liittyvät luottolaitoksen kokoon sekä sen toiminnan luonteeseen ja laajuuteen.

Poikkeuslupahakemukset pyydetään lähettämään Finanssivalvonnan kirjaamoon (kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi) sähköisesti yleisimmissä tekstinkäsittelymuodoissa (word, pdf jne). 

Hakemukseen tulee merkitä asian diaarinumero FIVA 15/02.01.04/2019 sekä tieto siitä, miltä osin se sisältää yhtiön liike- tai ammattisalaisuuteen kuuluvaa tietoa.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antavat

  • Pekka Vasara, toimistopäällikkö, pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi
  • Sanna Atrila, johtava lakimies, sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi
  •  Anne Nisén, johtava riskiasiantuntija, anne.nisen(at)finanssivalvonta.fi (poikkeuslupahakemukset)

Yhteydenotot Tulliin pyydetään lähettämään osoitteeseen tilirekisteri(at)tulli.fi.

Liite

Finlex: Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä

 

1Nk. viides rahanpesudirektiivi (EU) 2018/843
2Pankkitilillä tarkoitetaan luottolaitoksen ylläpitämiä maksutilejä ja muita luottolaitoslain 1 luvun 9 §:ssä tarkoitettuja talletustilejä. Maksutilillä tarkoitetaan maksupalvelulain 8 §:n 5 kohdassa tarkoitettua tiliä.