Tillsynsmeddelande 28.5.2020 – 29/2020

Skyldigheterna enligt lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton ska uppfyllas från och med den 1 september 2020

Lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton trädde huvudsakligen i kraft den 1 maj 2019. Skyldigheten att lämna identifieringsuppgifter om bank- och betalkonton och om kontoinnehavare gäller dock först från och med den 1 september 2020. Enligt lagen ska kredit- och betalningsinstitut antingen upprätta ett gränssnitt enligt Tullens specifikationer och administrera ett datasöksystem för inlämning av lagstadgade uppgifter till olika myndigheter, eller alternativt lämna in de lagstadgade uppgifterna till Tullens separata kontoregister. Också tillhandahållare av virtuella valutor ska antingen lämna in kunduppgifter till Tullens register eller lämna in motsvarande uppgifter via ett datasöksystem. Uppgiftsskyldigheten baserar sig på bestämmelserna i det s.k. femte penningtvättsdirektivet1. Syftet med lagen är att främja myndigheternas elektroniska tillgång till information om bank- och betalkonton och effektivisera myndigheternas förfrågningar så att de riktas till rätt mottagare.

Tullen meddelade den 6 maj 2020 att flera kredit- och betalningsinstitut inte har reagerat på Tullens begäran om att de ska meddela på vilket sätt de kommer att uppfylla sin lagstadgade uppgiftsskyldighet. Finansinspektionen uppmanar bolagen att snabbt kontakta Tullen i detta ärende.

Den lagstadgade skyldigheten att lämna uppgifter gäller endast sådana kredit- och betalningsinstitut som tillhandahåller bank- eller betalkonton för sina kunder (antingen person- eller företagskunder)2. Utöver dem gäller uppgiftsskyldigheten tillhandahållare av virtuella valutor, som ska lämna in sina kunduppgifter. Den lagstadgade skyldigheten gäller också utländska aktörers filialer i Finland.

Kredit- och betalningsinstitut som inte tillhandahåller ovan nämnda konton för sina kunder omfattas enligt Finansinspektionens tolkning över huvud taget inte av lagens tillämpningsområde. Med tanke på lagefterlevnadskontrollen bör dessa bolag dock klargöra detta för Tullen.

Kreditinstitutens möjlighet att ansöka om tillstånd att avvika från skyldigheten att administrera ett datasöksystem

Enligt 4 § 1 mom. i lagen har kreditinstituten möjlighet att hos Finansinspektionen ansöka om tillstånd att avvika från skyldigheten att administrera ett datasöksystem (undantagstillstånd). Om undantagstillstånd beviljas, ska kreditinstitutet lämna in motsvarande uppgifter till Tullens register. 

Eventuell ansökan om undantagstillstånd bör skickas till Finansinspektionen så snabbt som möjligt, eftersom den lagstadgade skyldigheten snart inleds (1.9.2020).

Ansökan om undantagstillstånd kan vara fritt formulerad. I ansökan ska sökanden motivera varför den anser sig uppfylla de villkor för beviljande av undantagstillstånd som gäller kreditinstitutets storlek och verksamhetens karaktär och omfattning.

Vi ber er skicka in ansökan om undantagstillstånd till Finansinspektionens registratur (kirjaamo(at)fiva.fi) elektroniskt i något av de vanligaste textbehandlingsformaten (word, pdf osv.). 

Anteckna ärendets diarienummer FIVA 15/02.01.04/2019 på ansökan och ange till vilka delar ansökan innehåller information som klassificeras som affärs- eller yrkeshemligheter.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Pekka Vasara, byråchef, pekka.vasara(at)fiva.fi
  • Sanna Atrila, ledande jurist, sanna.atrila(at)fiva.fi
  • Anne Nisén, ledande riskexpert, anne.nisen(at)fiva.fi (undantagstillstånd)

 

Meddelanden till Tullen skickas under adressen tilirekisteri(at)tulli.fi


Bilaga

Finlex: Lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

 

1S.k. femte penningtvättsdirektivet (EU) 2018/843
2Med bankkonto avses sådana betalkonton och övriga inlåningskonton enligt 1 kap. 9 § i kreditinstitutslagen som administreras av kreditinstitut. Med betalkonto avses ett konto enligt 8 § 5 mom. i lagen om betaltjänster.