Valvottavatiedote 11.10.2021 – 46/2021

Finanssivalvonnan suositus EBAn ohjeiden noudattamisesta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskitekijöistä

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi 1.3.2021 englanninkieliset päivitetyt ohjeet rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä (The ML/TF Risk Factors guidelines). Ohjeiden suomen- ja ruotsinkieliset versiot julkaistiin 7.7.2021 (EBA/GL/2021/02).

Finanssivalvonta on antanut 11.10.2021 määräykset ja ohjeet 7/2021, joilla saatetaan kansallisesti voimaan EBAn antamat päivitetyt ohjeet. Finanssivalvonnan ohjeet tulevat voimaan 26.10.2021.

EBAn ohjeet sisältävät ohjeita asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta sekä tekijöistä, joita luotto- ja finanssilaitosten olisi tarkasteltava arvioidessaan yksittäisiin liikesuhteisiin ja yksittäisiin liiketoimiin liittyvää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskiä. EBAn ohjeiden tarkoituksena on antaa valvottaville työkaluja niiden arvioidessa toimintaansa ja asiakassuhteisiinsa liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä sekä riskien hallintaan tarvittavia monitorointimenetelmiä ja muita kontrolleja. Lisäksi ne tukevat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen osalta toimivaltaisten viranomaisten valvontatoimia niiden arvioidessa valvottaviensa laatimia riskiarvioita sekä riskien hallintakeinojen riittävyyttä.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että EBAn ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat valvottavat noudattavat ohjeita.

EBAn ohjeiden kohdassa 2.5 kuvataan riskitekijöitä, joilla voi olla merkitystä, kun tarkastellaan asiakkaan tai tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan maineeseen liittyvää riskiä. Kohdassa on mainittu riskitekijänä muun muassa tieto siitä, että asiakas tai tosiasiallinen omistaja tai edunsaaja on ollut rikosoikeudellisten menettelyjen kohteena. Rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvien henkilötietojen käsittely on mahdollista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 10 artiklan ja 6 artiklan 1 kohdan perusteella vain viranomaisen valvonnassa tai silloin, kun se sallitaan unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa säädetään asianmukaisista suojatoimista rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi.

Finanssivalvonta kehottaa valvottaviaan kiinnittämään huomiota siihen, ettei voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö sisällä säännöstä, joka mahdollistaisi sen, että ilmoitusvelvolliset voisivat hyödyntää asiakkaan tuntemista koskevien velvollisuuksiensa täyttämiseksi asiakkaaseensa kohdistuvaa rikostuomiota koskevaa tietoa.

Lisätietoja antaa

Jonna Ekström, johtava lakimies, puhelin 09 183 5531 tai jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet