Tillsynsmeddelande 11.10.2021 – 46/2021

Finansinspektionens rekommendation om iakttagande av EBAs riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 1 mars 2021 uppdaterade riktlinjer på engelska om riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism (The ML/TF Risk Factors guidelines). Den finska och svenska versionen av riktlinjerna publicerades den 7 juli 2021 (EBA/GL/2021/02).

Finansinspektionen har den 11 oktober 2021 meddelat föreskrifter och anvisningar 7/2021, med vilka EBAs uppdaterade riktlinjer nationellt sätts i kraft. Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar träder i kraft den 26 oktober 2021.

EBAs riktlinjer innehåller anvisningar för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut bör beakta vid bedömning av den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som förknippas med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner. Syftet med EBAs riktlinjerna är ge tillsynsobjekten verktyg för bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism som hänger samman med deras verksamhet och kundrelationer, samt de monitoreringsmetoder och andra kontroller som behövs för riskhanteringen. Dessutom stöder riktlinjerna de behöriga myndigheternas tillsynsåtgärder för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism då de bedömer tillsynsobjektens riskbedömningar och tillräckligheten av deras riskhanterings­åtgärder.

Finansinspektionen rekommenderar i sin anvisning att de tillsynsobjekt som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde iakttar EBAs riktlinjer.

I punkt 2.5 i EBAs riktlinjer beskrivs de riskfaktorer som kan vara relevanta vid bedöm­ningen av den risk som förknippas med en kunds, en verklig huvudmans eller förmåns­tagarens anseende. I punkten har som riskfaktor bland annat nämnts uppgifter om att kunden, den verkliga huvudmannen eller förmånstagaren har varit föremål för straff­rättsliga åtgärder. Behandling av personuppgifter som ansluter sig till fällande domar i brottmål, förseelser eller skyddsåtgärder i anslutning till dem kan med stöd av artiklarna 10 och 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning) behandlas enbart under myndighetsövervakning eller då det är tillåtet enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt, i vilken det föreskrivs om lämpliga åtgärder för skydd av den registrerades rättigheter och friheter.

Finansinspektionen uppmanar tillsynsobjekten att fästa uppmärksamhet vid att den gällande nationella lagstiftningen inte innehåller någon bestämmelse som skulle göra det möjligt för de rapporteringsskyldiga att utnyttja information om en kunds fällande dom i brottmål i fullgörandet av sina skyldigheter som avser kundkontroll.

Närmare upplysningar lämnas av

Jonna Ekström, ledande jurist, tfn 09 183 5531 eller jonna.ekstrom(at)fiva.fi

Bilagor