Valvottavatiedote 27.4.2021 – 18/2021

Muutos Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin 9/2019 tietojen esittäminen esiteasetuksen mukaisissa esitteissä

Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 9/2019 muutoksella saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn antamat ohjeet esiteasetuksen mukaisista julkistamisvaatimuksista (ESMA32-382-1138).  

Määräysten ja ohjeiden muutos tulee voimaan 4.5.2021.

ESMAn ohjeiden tarkoituksena on auttaa markkinatoimijoita ymmärtämään ja noudattamaan komission delegoidussa asetuksessa asetettuja esitteiden sisältövaatimuksia sekä edistää vaatimusten yhdenmukaista soveltamista unionissa. Ohje on osoitettu esiteasetuksessa määritellyille toimivaltaisille viranomaisille ja markkinatoimijoille, muun muassa esiteasetuksen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille esitteestä vastuussa oleville henkilöille.

Finanssivalvonta suosittaa, että määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat henkilöt perehtyisivät ohjeisiin ja noudattaisivat niitä. ESMAn valtuudet antaa esitteen sisältövaatimuksia koskevia ohjeita perustuvat esiteasetukseen ja ESMAn perustamisasetuksen.

Lisätietoja antaa

Merja Elo, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5225 tai merja.elo(at)fiva.fi

Liitteet