Tillsynsmeddelande 27.4.2021 – 18/2021

Ändringar i förskrifter och anvisningar 9/2019 om presentation av information i ett prospekt enligt prospektförordningen

Finansinspektionen har meddelat ändringar i föreskrifter och anvisningar 9/2019 genom vilka Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer om informationskrav enligt prospektförordningen (ESMA32-382-1138 SV) sätts i kraft nationellt.

 Ändringarna träder i kraft den 4 maj 2021.

Syftet med Esmas riktlinjer är att hjälpa marknadsaktörerna att förstå och uppfylla de informationskrav som anges i kommissionens delegerade förordning och att bidra till en enhetligare tolkning i unionen av bilagorna till den delegerade förordningen. Riktlinjerna riktar sig till de behöriga myndigheterna enligt definitionen i prospektförordningen och till marknadsaktörerna, inklusive personer som ansvarar för prospekt enligt artikel 11.1 i prospektförordningen

Finansinspektionen rekommenderar att emittenter och andra personer som omfattas av tillämpningsområdet för dessa anvisningar sätter sig in i Esmas riktlinjer och följer dem. Esmas riktlinjer baserar sig på prospektförordningen och Esmaförordningen.

Närmare upplysningar lämnas av

Merja Elo, marknadsövervakare, tfn 09 183 5225, eller merja.elo(at)fiva.fi

Bilagor