Valvottavatiedote 4.3.2022 – 15/2022

Finanssivalvonta kehottaa varmistamaan pakotteiden noudattamista koskevien ohjeiden ja järjestelmien ajantasaisuuden

EU:n asettamat talouspakotteet velvoittavat suoraan kaikkia Finanssivalvonnan valvottavia. Niiden noudattaminen on erittäin tärkeää valvottavien vaatimustenmukaisuuden (compliance) ja operatiivisten riskien hallinnan näkökulmasta.

Finanssivalvonta kehottaa valvottavia varmistamaan, että pakotteiden noudattamista koskevat järjestelmät ja ohjeet ovat ajan tasalla. Jos valvottavalla on käytössä pakotelistausten havaitsemiseen tarkoitettuja tietojärjestelmiä (nk. sanktioskreenaus), sen tulee varmistaa, että ajantasaiset pakotelistaukset ja kaikki tarkastusohjelmiin liittyvät toiminnot ovat käytössä. Jos valvottava tarkistaa pakotelistaukset manuaalisesti, tarkastuksia tulee suorittaa tiheään, sillä pakotteet muuttuvat tällä hetkellä nopeasti.

Erityisen tärkeää on asiakkaiden perusteellinen tunteminen ml. tosiasialliset edunsaajat ja asiakkaan liiketoiminta, sekä yhteistyö asiakkaiden kanssa maksujen perusteiden ja osapuolten selvittämiseksi. 

Henkilö- ja yhteisöpakotteet

EU:n pakotteiden piiriä on laajennettu koskemaan useita satoja venäläisiä ja valkovenäläisiä luonnollisia henkilöitä sekä kymmeniä yhtiöitä ja yhteisöjä. Lisäksi pakotteita on kohdistettu suoraan venäläisiin pankkeihin. Pakotteet koskevat myös listattujen tahojen suoraan omistuksessa tai määräysvallassa olevia omaisuuseriä. Tämän johdosta valvottavien tulee tarkistaa, onko niiden asiakkaina kyseisiä henkilöitä tai yhteisöjä.

Finanssivalvonta painottaa, että pakotteiden kohteena olevien luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä. Tämän lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden tahojen saataville tai hyödynnettäviksi. Valvottavien tulee siten varmistaa, ettei pakotteiden kohteena oleva henkilö tai yhtiö ole millään tavoin maksun osapuolena, ei suoraan eikä välillisesti.

Kielletyt tuotteet ja palvelut

EU:n pakotteita on kohdennettu rahoitussektorille sekä Suomen ja Venäjän välisiin transaktioihin. Osa venäläisistä pankeista on suljettu ulos SWIFT-järjestelmästä.

Muita pakotteiden kohteena olevia sektoreita ovat energiasektori ja liikennesektori. Myös muiden vientilupaa vaativien kaksikäyttötuotteiden listaa on laajennettu ja uusia vientikieltoja on asetettu.

Finanssivalvonta painottaa, että valvottavilla tulee olla riittävät tiedot asiakkaittensa transaktioiden perusteista ja transaktion osapuolista ja maksujen kohteena olevista tuotteista ja palveluista. Tällä varmistetaan, että Finanssivalvonnan valvottavat eivät osallistu kiellettyjen tuotteiden tai palveluiden viennin rahoittamiseen ja maksuihin.

Lisäksi luottolaitoksilta on kiellettyä ottaa yli 100 000 euron talletuksia venäläiseltä luonnolliselta tai oikeushenkilöltä. Tähän säädökseen on kuitenkin runsaasti poikkeuksia.

Tarkemmat tiedot Ukrainan tilanteen johdossa voimassa olevista pakotteista löytyvät ulkoministeriön sivuilta. *Lisäksi Komission sivuilta ”EU sanctions”, löytyy ”Financial sanctions”- kohdasta linkki ajantasaiseen konsolidoituun listaan. Kirjautumalla omilla tunnuksilla Komission ylläpitämään webgate-palveluun, saa listoista erilaisia konekielisenä käsiteltäviä versioita, tai on mahdollista ladata listaus pdf-muodossa.

Toiminta mahdollisen pakotehavainnon kohdalla

Jos valvottava havaitsee asiakasrekistereistään tai maksuliikenteestään tahon, jonka yksilöintitiedot vastaavat pakotteiden kohteena olevien tahojen tietoja, tulee sen viipymättä jäädyttää varat tai keskeyttää liiketoimi sekä ilmoittaa asiasta ulosottolaitokselle sähköpostitse osoitteeseen ulosotto.uo@oikeus.fi. Lisäksi rahanpesun selvittelykeskus on pyytänyt tekemään asiasta epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen.

Lisätietoja antaa

Pekka Vasara, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5513

**Euroopan komissio on 16. maaliskuuta julkaissut vastauksia Venäjään kohdistuvista pakotteista usein kysyttyihin kysymyksiin. Ohjeistusdokumentti on saatavissa komission verkkosivuilta englanniksi. Komissio (DG FISMA) tarjoaa myös sähköpostitse neuvontaa pakotteisiin liittyen. Komissiolle voi lähettää tiedusteluja EU:n Venäjään kohdistamista pakotteista sähköpostiosoitteeseen EC-RUSSIA-SANCTIONS@ec.europa.eu.

* Teksti lisätty 9.3.2022
** Teksti lisätty 24.3.2022