Tillsynsmeddelande 7.3.2022 – 15/2022

Finansinspektionen uppmanar företagen att säkerställa att de har uppdaterade anvisningar och system för iakttagandet av sanktionerna

EU:s sanktioner är direkt bindande för alla företag under Finansinspektionens tillsyn. Det är mycket viktigt att sanktionerna följs med tanke på hanteringen av företagens regelefterlevnadsrisker (compliance) och operativa risker.

Finansinspektionen uppmanar företagen under tillsyn att säkerställa att de har uppdaterade system och anvisningar för att följa sanktionerna. Om företaget använder datasystem för att upptäcka sanktionslistningar (s.k. sanktionsscreening) ska det säkerställa att det använder uppdaterade sanktionslistningar och att screeningprogrammens alla funktioner är i bruk. Om företaget kontrollerar sanktionslistningarna manuellt, ska kontroller göras ofta, eftersom sanktionerna för närvarande snabbt ändras.

Det är särskilt viktigt att göra en grundlig kundkontroll som också inbegriper de verkliga förmånstagarna och kundens transaktioner, liksom även att samarbeta med kunderna då det gäller att utreda grunderna för betalningarna och transaktionsparterna. 

Sanktioner mot privatpersoner och samfund

EU:s sanktioner har breddats att gälla flera hundra ryska och vitryska fysiska personer samt tiotals bolag och samfund. Dessutom har sanktioner riktats direkt till ryska banker. Sanktionerna gäller också tillgångsposter som de listade aktörerna äger direkt eller har bestämmande inflytande över. På grund av det ska företagen under tillsyn kontrollera om de har de aktuella personerna eller samfunden bland sina kunder.

Finansinspektionen framhäver att tillgångar och ekonomiska resurser som de fysiska och juridiska personer, samfund eller organ som är föremål för sanktioner äger, besitter eller har bestämmande inflytande över ska frysas. Dessutom är det förbjudet att ställa några som helst medel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt till dessa aktörers förfogande eller utnyttjande. Företagen under tillsyn ska således säkerställa att en person eller ett bolag som är föremål för sanktioner inte på något sätt kan vara part i en transaktion, varken direkt eller indirekt.

Förbjudna produkter och tjänster

EU:s sanktioner har riktats till finanssektorn och till transaktioner mellan Finland och Ryssland. En del av de ryska bankerna har uteslutits ur SWIFT-systemet.

Andra sektorer som är föremål för sanktioner är energisektorn och trafiksektorn. Även listan över produkter med dubbel användning som kräver exporttillstånd har utvidgats och det har ställts nya exportförbud.

Finansinspektionen framhäver att företagen under tillsyn bör ha tillräcklig information om grunderna för kundernas transaktioner och transaktionsparterna samt om de produkter och tjänster som är föremål för betalningar. Genom detta säkerställs att Finansinspektionens tillsynsobjekt inte deltar i finansiering och betalningsrörelse som avser export av förbjudna produkter eller tjänster.

Det är även förbjudet för ryska fysiska och juridiska personer att ta ut insättningar på över 100 000 euro från kreditinstituten. Det finns emellertid många undantag till bestämmelsen.

Närmare information om gällande sanktioner på grund av läget i Ukraina finns på utrikesministeriets webbplats. *Under ”Financial sanctions” på EU-kommissionens webbplats finns en länk till den aktuella konsoliderade listan över sanktioner. Genom att logga in med de egna användarbehörigheterna i tjänsten webgate som kommissionen upprätthåller, fås olika versioner av listorna som kan behandlas i maskinläsbar form eller så kan listningen laddas i pdf-format.

Åtgärder vid upptäckt av eventuella sanktionerade parter

Om ett företag under tillsyn observerar att det i kundregistret eller betalningsrörelsen finns aktörer vilkas identifikationsuppgifter motsvarar uppgifterna om sanktionerade aktörer, ska det utan dröjsmål frysa tillgångarna eller avbryta transaktionen samt anmäla om ärendet till utsökningsverket per e-post till ulosotto.uo@oikeus.fi. Centralen för utredning av penningtvätt har begärt att det görs en anmälan om tvivelaktiga transaktioner.

Närmare upplysningar lämnas av

Pekka Vasara, byråchef, tfn 09 183 5513

**Europeiska kommissionen lade den 16 mars ut på webben svar på vanliga frågor om sanktionerna mot Ryssland. Dokumentet finns att få på kommissionens webbplats (på engelska). Kommissionen (DG FISMA) ger också råd per e-post. Om du har frågor till kommissionen kan du sända dem till EC-RUSSIA-SANCTIONS@ec.europa.eu.


*Texten har fogats till meddelandet 9.3.2022
** Texten har fogats till meddelandet 24.3.2022

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 4.3.2022.