Valvottavatiedote 20.12.2023 – 70/2023

Määräykset ja ohjeet 4/2023 pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvästä asiakkaan tuntemisesta voimaan 1.3.2024

Finanssivalvonta on antanut määräykset ja ohjeet 4/2023 pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvästä asiakkaan tuntemisesta.

Toimivalta valvoa pakotteiden noudattamista koskevia menettelytapoja on Finanssivalvonnalle uusi, eikä aiheesta ole aikaisemmin julkaistu määräys- ja ohjekokoelmaa.

Sisältö

Määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on antaa Finanssivalvonnan valvottaville velvoittavia määräyksiä, tulkintoja ja suosituksia pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvästä asiakkaan tuntemisesta. Määräyksiä ja ohjeita annetaan valvottavan toiminnan järjestämiseen, pakotteisiin liittyvien riskien arvioimiseen, asiakkaan tuntemiseen, pakotemonitorointiin, varojen jäädyttämiseen ja kolmansien maiden pakotteisiin sekä raportointiin liittyen. Määräysten ja ohjeiden osalta huomionarvioisia asioita ovat erityisesti roolien ja vastuiden selkiyttäminen pakotteiden noudattamisen varmistamiseksi (luku 4), vaatimus pakotteita koskevan riskiarvion laatimisesta (luku 5), asiakkaiden ja näiden edunsaajien tunnistaminen (luku 6), pakotemonitorointiin ja varojen jäädyttämistä koskevat vaatimukset (luvut 7 ja 8) sekä suositukset kolmansien maiden pakotteisiin liittyen (luku 10). Tavoitteena on varmistaa, että valvottavilla on tehokkaat toimintaperiaatteet, menettelytavat ja sisäinen valvonta pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseksi.

Julkisella lausuntokierroksella olleesta luonnoksesta poiketen määräyksistä ja ohjeista on poistettu luku, joka käsitteli työntekijöiden taustaselvityksiä pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseksi.

Finanssivalvonta on myös lisännyt luvun 5 kohtaan 5 uuden tulkinnan, jossa korostetaan tehokkaiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja sisäisen valvonnan menettelyiden oikeasuhtaisuutta suhteessa riskiarviossa tunnistettuihin riskeihin. Sen mukaisesti valvottavan on mahdollista soveltaa riskiperusteista lähestymistapaa päättäessään siitä, miten se allokoi resursseja pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseksi. Pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamisessa ei kuitenkaan voi käyttää riskiperusteista harkintaa.

Lisäksi Finanssivalvonta on lisännyt määräyksiin ja ohjeisiin suosituksen etsiä tasapainon siinä, että valvottavilla on tehokkaat menettelytavat pakoteriskien hallitsemiseksi ja toisaalta siinä, etteivät niiden menettelytavat pakoteriskien hallitsemiksi kuitenkaan johda aiheettomaan palveluiden käytön estämiseen asiakkailta (luku 4.3 kohta 26).

Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty myös tarkennuksia ja lisätty mm. lausuntopalautteessa toivottuja soveltamisesimerkkejä useisiin kohtiin.

Voimaantulo

Määräykset ja ohjeet ovat voimassa 1.3.2024 alkaen.

Lisätietoja antaa

Anssi Leisio, vanhempi asiantuntija, anssi.leisio(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 09 183 5524

Liite

Määräykset ja ohjeet 4/2023: Pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakkaan tunteminen