Valvottavatiedote 29.5.2024 – 38/2024

Menettelytapahavainnot vakuutusyhtiöiden hallitusten pöytäkirjoissa

Vakuutettujen etujen turvaaminen on vakuutusyhtiön keskeinen tehtävä ja näin myös valvonnan keskiössä. Vakuutusvalvonnassa arvioitiin vuoden 2023 pöytäkirjojen kautta vakuutuksenottajiin liittyvien keskeisten menettelytapakysymysten, kuten käsittelyaikojen ja valitusmäärien esille nousua vakuutusyhtiöiden hallituksissa. Arviointi tehtiin työeläkeyhtiöille ja isommille henki- ja vahinkovakuutusyhtiöille.

Arviointityössä selvitettiin miten keskeiset vakuutusalan toimijat käsittelevät perustehtäväänsä liittyviä menettelytapakysymyksiä hallitustasolla. Samalla saatiin näkymää siihen, miten vakuutustoimijan keskeisten tehtävien hoito ja toimivuus näkyvät hallituksissa.

Menettelytapa-asioiden esille nostossa kehitettävää

Selvitystyön perusteella on todettavissa, että yhtiöiden hallituksissa vakuutustoiminnan menettelytapa-asioiden käsittelyissä oli merkittäviä yhtiökohtaisia eroja ja asioiden kirjaamistavoissa vaihtelevuutta. Osalla yhtiöistä oli pöytäkirjoissa hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja, kun taas joidenkin yhtiöiden pöytäkirjoissa oli merkittynä vain johonkin teemaan liittyviä yleistason kirjauksia. Osassa vakuutustoimijoiden pöytäkirjoja ei ollut havaittavissa lainkaan menettelytapoihin liittyviä kirjauksia.

Hallitusten varmistuttava myös menettelytapojen asianmukaisuudesta

Finanssivalvonta viittaa vakuutusyhtiölain 2 §:ssä ja työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 a §:ssä säädettyihin yhtiöiden johtoa koskeviin tehtäviin. Lainkohtien mukaan yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on johdettava yhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti.

Finanssivalvonta katsoo, että yhtiön hallituksen on täyttääkseen edellä mainitut tehtävänsä oltava riittävässä määrin tietoinen myös yhtiön keskeisistä vakuutus- ja korvaustoiminnoista sekä niihin sisältyvistä riskeistä ja mahdollisista ongelmista osana yhtiön hallinnon asianmukaisen toimivuuden varmistamista. Sisäinen valvonta toimii tässä tehtävässä luontevasti tukena.

Finanssivalvonta suosittelee yhtiöiden hallituksia kiinnittämään erityistä huomioita yhtiön keskeisten palveluprosessien sääntelyn mukaisen toimivuuden varmistamiseen. Yhtiön hallituksen on perusteltua käsitellä säännöllisesti ja riittävässä laajuudessa kokouksissaan myös yhtiöiden vakuutus- ja korvaustoiminnan menettelytapoja. Finanssivalvonta kehottaa yhtiöitä myös osaltaan arvioimaan minkälainen kirjaamistapa tukee parhaiten hallinto- ja ohjausjärjestelmän toimivuutta ja sen varmistamista.

Tehty arviointi on osa hallinto- ja ohjausjärjestelmien toimivuuden teemaa. Hallitustyöstä myös: Vakuutusyhtiöiden hallitusten työskentelyssä kehitettävää.

Lisätietoja antaa

Timo Holopainen, valvontapäällikkö, puhelin 09 183 5661