Tillsynsmeddelande 29.5.2024 – 38/2024

Observationer om förfarandena i anslutning till försäkringsbolagens styrelseprotokoll

Tryggandet av de försäkrade förmånerna hör till försäkringsbolagets viktigaste uppgifter och står således i centrum även inom tillsynen. Inom försäkringstillsynen bedömdes utifrån styrelseprotokollen 2023 huruvida de viktigaste förfarandena som gäller försäkringstagarna, t.ex. handläggningstider och antalet klagomål, behandlas i försäkringsbolagens styrelser. Bedömningen omfattade arbetspensionsbolagen och större liv- och skadeförsäkringsbolag.

I bedömningsarbetet utreddes på vilket sätt de viktigaste aktörerna inom försäkringsbranschen behandlar förfarandena i anslutning till sin grundläggande uppgift på styrelsenivå. Samtidigt fick man en inblick i hur väl insatta styrelserna i hur försäkringsaktörernas viktigaste uppgifter sköts och hur de fungerar.

Saker att utveckla då det gäller behandlingen av förfarandena i styrelsen

Utifrån utredningsarbetet kan det konstateras att det fanns betydande bolagsspecifika skillnader i hur förfarandena inom försäkringsverksamheten behandlas i bolagens styrelser och i hur ärendena dokumenteras. I en del av bolagen innehöll protokollen mycket detaljerad information, medan det i andra bolag endast gjorts protokollsanteckningar på allmän nivå om något tema. I en del av försäkringsaktörernas protokoll observerades inga anteckningar om förfarandena alls.

Styrelserna bör även säkerställa att förfarandena är rationella

Finansinspektionen hänvisar till ledningens uppgifter som regleras i 2 § i försäkringsbolagslagen och till 9 a § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Enligt lagrummen ska bolagets styrelse och verkställande direktör leda bolaget med yrkesskicklighet, enligt sunda och försiktiga affärsprinciper samt enligt principerna för en tillförlitlig förvaltning.

Finansinspektionen anser att bolagets styrelse för att uppfylla sin ovan nämnda uppgift även ska vara tillräckligt insatt i bolagets centrala försäkrings- och ersättningsfunktioner samt i de risker som anknyter till dem samt om eventuella problem som ett led i säkerställandet av att bolagsstyrningen fungerar på ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen fungerar som ett naturligt stöd i denna uppgift.

Finansinspektionen rekommenderar att bolagens styrelser fäster särskild uppmärksamhet vid att säkerställa att de viktigaste serviceprocesserna fungerar i enlighet med regleringen. Det är motiverat att bolagets styrelse regelbundet och i tillräcklig omfattning även behandlar bolagens förfaranden inom försäkrings- och ersättningsfunktionen på sina möten. Finansinspektionen uppmanar även bolagen att bedöma vilket dokumenteringssätt som bäst stöder ett fungerande bolagsstyrningssystem och säkerställandet av det.

Bedömningen utgör den del av temat om ett fungerande bolagsstyrningssystem. Läs om styrelsearbetet också i: Styrelsearbetet i försäkringsbolagen bör utvecklas.

Närmare upplysningar lämnas av

Timo Holopainen, tillsynschef, tfn 09 183 5661