Valvottavatiedote 17.5.2024 – 33/2024

Sisäisten liiketoimien ilmoittamista koskeva standardi RA 1.1 korvattu uusilla määräyksillä ja ohjeilla 1/2024

Standardia RA1.1 (jäljempänä standardi) on sovellettu luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen, näiden konsolidointiryhmien, yhteenliittymän keskusyhteisön sekä rahoitusalapainotteiseen rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien säänneltyjen yritysten sisäisten (keskinäisten) liiketoimien ilmoittamiseen Rahoitustarkastukselle. Standardi on tullut voimaan 1.6.2006 ja se on osin sisällöllisesti vanhentunut.

Standardia on muutettu luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten osalta siten, että saman konsolidointiryhmän sisäiset liiketoimet eivät enää kuulu sen soveltamisalaan. Sijoituspalveluyritysten osalta soveltamisala on tarkennettu siten, että standardia sovelletaan vain niihin sijoituspalvelulaissa erikseen mainittuihin sijoituspalveluyrityksiin, jotka ovat sisäisten liiketoimien ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Muutosten taustalla ovat muuttuneet luottolaitoslain- ja sijoituspalvelulain säännökset. Lisäksi standardin määräys sisäisten liiketoimien markkinaehtoisuudesta on poistettu, sillä vastaava velvoite sisältyy voimassa olevaan lainsäädäntöön. Yhteenliittymien keskusyhteisön osalta ilmoitusvelvollisuus on poistettu, koska ilmoitusvelvollisuudelle ei ole enää lain tarkoittamalla tavalla tarvetta.

Standardia on myös muutettu rahoitusalapainotteisten rahoitus- ja vakuutusryhmittymien osalta siten, että nämä eivät enää kuulu sen soveltamisalaan. Muutoksen taustalla on Euroopan komission asetus teknisistä sääntelystandardeista 2015/2303 ja teknisistä täytäntöönpanostandardeista 2022/2454, joiden seurauksena ilmoitettavat liiketoimityypit, kynnysarvot sekä ilmoitus- ja uudelleentarkasteluajankohdat koordinoiva valvoja määrittää ryhmittymäkohtaisesti.

Standardia on lisäksi muutettu vastaamaan voimassa olevaa määräysten ja ohjeiden rakennetta, minkä vuoksi standardin nimeksi muutetaan MOK 1/2024 Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen.

Uusien määräysten ja ohjeiden mukainen ilmoitus tehdään ensimmäisen kerran 1.7–30.9.2024 tehdyistä liiketoimista, ja se tulee toimittaa Finanssivalvonnalle viimeistään 15.11.2024. Raportointijakson 1.4.–30.6.2024 osalta noudatetaan MOK 1/2024 soveltamisalaan kuuluvien luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten osalta aikaisempia Standardi RA1.1 mukaisia määräyksiä.

Lisätietoa antavat

  • Antti Hietala, vanhempi juristi, puhelin 09 183 5468 tai antti.hietala(at)finanssivalvonta.fi
  • Berndt Hertsberg, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5011 tai berndt.hertsberg(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 1/2024 Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen