Tillsynsmeddelande 17.5.2024 – 33/2024

Standard RA1.1 om rapportering av interna transaktioner har ersatts med de nya föreskrifterna och anvisningarna 1/2024

Standard RA1.1 (nedan standard) har tillämpats på rapporteringen till Finansinspektionen av interna (ömsesidiga) transaktioner i kreditinstitut och värdepappersföretag, kreditinstituts och värdepappers­företags konsolideringsgrupper, centralinstitut för sammanslutningar samt i finansdominerade finans- och försäkringskonglomerat som omfattas av regleringen. Standarden trädde i kraft den 1 juni 2006 och dess innehåll har delvis föråldrats.

Standarden har i fråga om kreditinstitut och värdepappersföretag ändrats så att tillämpningsområdet inte längre omfattar interna transaktioner i samma konsolideringsgrupp. Beträffande värdepappersföretag har tillämpningsområdet preciserats så att standarden endast tillämpas på de värdepappersföretag som särskilt nämns i lagen om investeringstjänster och som omfattas av skyldigheten att rapportera interna transak­tioner. Ändringarna bygger på de ändrade bestämmelserna i kreditinstitutslagen och lagen om investerings­tjänster. Därtill har bestämmelsen i standarden om de interna transaktionernas marknadsmässighet slopats, eftersom motsvarande förpliktelse finns i den gällande lagstiftningen. Då det gäller centralinstitut för sammanslutningar har rapporteringsskyldigheten slopats, eftersom det inte längre finns något behov av rapportering på det sätt som lagen avser.

Standarden har också ändrats vad gäller finansdominerade finans- och försäkringskonglomerat så att de inte längre omfattas av standardens tillämpningsområde. Ändringen bygger på Europeiska kommissionens förordning om tekniska tillsynsstandarder 2015/2303 och tekniska genomförandestandarder 2022/2454, enligt vilka de typer av transaktioner som ska rapporteras, tröskelvärden och rapporteringsperioder fastställs per konglomerat av den samordnade tillsynsmyndigheten.

Standarden har även ändrats att motsvara de gällande föreskrifternas och anvisningarnas struktur, och således ändras standardens namn till Föreskrifter och anvisningar 1/2024 Rapportering av interna transaktioner.

Den första rapporten enligt de nya föreskrifterna och anvisningarna ska gälla transaktioner 1.7–30.9.2024, och den ska inlämnas till Finansinspektionen senast den 15 november 2024. Vad gäller rapporterings­perioden 1.4–30.6.2024 iakttas den tidigare Standarden RA1.1 i fråga om de kreditinstitut och värde­pappers­företag som omfattas av tillämpningsområdet för föreskrifter och anvisningar 1/2024.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Antti Hietala, senior jurist, tfn 09 183 5468 eller antti.hietala(at)fiva.fi
  • Berndt Hertsberg, byråchef, tfn 09 183 5011 eller berndt.hertsberg(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 1/2024 Rapportering av interna transaktioner