Valvottavatiedote 20.3.2024 – 14/2024

Teema-arvio: Viherpesuriski huomioitu kohtalaisen suppeasti rahastotoiminnassa

Finanssivalvonta toteuttaa vuosina 2023–2024 teema-arvion liittyen sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen (jäljempänä myös rahastot) kestävyysriskien huomioimiseen ja kestävyystietoihin. Teema-arvion tavoitteena on arvioida, miten yhtiöt noudattavat soveltuvaa kestävään rahoitukseen liittyvää sääntelyä, kerätä lisätietoja rahastoihin liittyvistä viherpesuriskeistä ja tunnistaa olennaisia valvonta- ja sääntelytoimia viherpesuriskin käsittelemiseksi.   

Teema-arviossa tarkastellaan kaikkia suomalaisia rahastoyhtiöitä ja erikoissijoitusrahastoja hoitavia vaihtoehtorahastojen hoitajia ja niiden hallinnoimien rahastojen viherpesuriskin ja kestävyysriskien huomioimista. Lisäksi Finanssivalvonta lähetti kahdeksalle yhtiölle laajemman kyselyn samasta aiheesta. Teema-arvio on osa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) koordinoimaa yhteistä valvontatoimenpidettä (Common Supervisory Action, CSA).1

Teema-arvio on jaettu kahteen osa-alueeseen sisältäen:

  1. viherpesuriskin estämistä koskevat kysymykset ja
  2. muut kestävyysriskien huomioimista ja kestävyystietojen tiedonantovelvoitteita koskevat kysymykset.

Teema-arvion ensimmäisessä osassa on tarkasteltu viherpesuriskin estämiseen ja hallintaan liittyviä havaintoja. Havaintojen perusteella yhtiöt huomioivat viherpesuriskin, mutta kohtalaisen suppeasti. Teema-arvion ensimmäisen osan keskeisimmät havainnot:

  • Suurin osa yhtiöistä vastasi huomioivansa viherpesuriskin toiminnassaan, mutta kaikki yhtiöt eivät kuitenkaan olleet määritelleet riskiä yhtiön sisäisissä toimintaohjeissa tai riskienhallintaperiaatteissaan.
  • Kaikilla laajaan kyselyyn osallistuneilla yhtiöillä havaittiin joitakin puutteita eri tiedonantovelvoitteiden osissa, vaikka komission SFDR delegoitu asetus määrittelee tarkkaan mitä kussakin dokumentissa ja verkkosivuilla on kerrottava. Tietoja oli annettu myös liian yleisellä tasolla.
  • ESG-tunnuksia käytettiin myös rahastoissa, joiden tavoitteena ei ole SFDR-asetuksen mukaisten kestävyysominaisuuksien edistäminen tai kestävien sijoitusten tekeminen. Tämä voi lisätä viherpesuriskiä.
  • Kaikilla yhtiöillä oli joitakin puutteita yhtiön verkkosivuilla annettavissa rahastokohtaisissa tiedoissa liittyen tietojen ja tietolähteiden laadun varmistukseen sekä tietolähteiden rajoituksiin.
  • Suurimmalla osalla yhtiöistä oli omistajaohjausperiaatteet rahastojen kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtiöt kuitenkin kertoivat sijoittajille puutteellisesti rahastokohtaisista omistajaohjausperiaatteistaan ja toteutuneista omistajaohjauksen toimistaan.

Finanssivalvonta suosittaa kaikkia yhtiöitä perehtymään liitteenä olevan valvottavakirjeen havaintoihin liittyen viherpesuriskin huomioimiseen, arvioimaan yhtiön toimintaa ja tarpeen mukaan suorittamaan korjaavia toimenpiteitä. Teema-arvion toisen osan havainnoista Finanssivalvonta tulee raportoimaan erikseen syksyllä 2024.

Lisätietoja antavat

  • Anna Mäkipeska, vanhempi valvoja, anna.makipeska(at)finanssivalvonta.fi
  • Nina Männynmäki, johtava asiantuntija, nina.mannynmaki(at)finanssivalvonta.fi
  • Riitta Seppä, johtava valvoja, riitta.seppa(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Valvottavakirje: Teema-arvio viherpesuriskin huomioimisesta rahastotoiminnassa


1 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-ncas-assess-disclosures-and-sustainability-risks-investment-fund