Tillsynsmeddelande 20.3.2024 – 14/2024

Temabedömningen: Risken för grönmålning endast snävt integrerad i fondverksamheten

Finansinspektionen utför under 2023–2024 en tematisk bedömning av integreringen av hållbarhetsrisker i placeringsfondernas och specialplaceringsfondernas (nedan också fonder) verksamhet och av fondernas hållbarhetsrelaterade upplysningar. Målet för den tematiska bedömningen är att bedöma bolagens efterlevnad av de tillämpliga regelverken om hållbar finansiering, samla in ytterligare uppgifter om risken för grönmålning i fonder och identifiera väsentliga tillsyns- och regleringsåtgärder för hantering av risken grönmålning.   

I den tematiska bedömningen granskas alla finländska fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som förvaltar specialplaceringsfonder samt integreringen av risken för grönmålning och hållbarhetsrisker i de förvaltade fondernas verksamhet. Därtill skickade Finansinspektionen åtta bolag en bredare enkät om samma tema. Den tematiska bedömningen ingår i en gemensam tillsynsåtgärd (Common Supervisory Action, CSA)1 som koordineras av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Den tematiska bedömningen har uppdelats på två områden, som består av:

  1. frågor om förebyggande av risken för grönmålning och
  2. andra frågor om integrering av hållbarhetsrisker och om skyldigheten att lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar.

I den första delen av den tematiska bedömningen redovisas observationerna om metoderna för förebyggande och hantering av risken för grönmålning. Av observationerna framgår att bolagen har integrerat risken för grönmålning i sin verksamhet, om ock i rätt snäv utsträckning. De viktigaste observationerna om den första delen av den tematiska bedömningen:

  • Största delen av bolagen uppgav att de hade integrerat risken för grönmålning i sin verksamhet, men alla bolag hade dock inte definierat risken i sina interna riktlinjer eller riktlinjerna för riskhanteringen.
  • Hos alla bolag som deltog i den breda enkäten konstaterades vissa brister i olika delar av upplysningsskyldigheten, fastän kommissionens delegerade SFDR-förordning noggrant definierar vilka upplysningar som ska lämnas i respektive dokument och på webbplatsen. Upplysningarna var också för allmänt hållna.
  • ESG-märkningar användes också för fonder som inte har främjande av hållbarhetsegenskaperna enligt SFDR eller hållbara investeringar som mål. Det kan öka risken för grönmålning.
  • Alla bolag uppvisade vissa brister i de fondspecifika upplysningar som lades ut på bolagets webbplats. Bristerna gällde kvalitetssäkringen av data och datakällor samt begränsningarna för datakällor.
  • De flesta bolagen hade upprättat principer för ägarstyrning i syfte att uppnå fondernas hållbarhetsmål. Bolagens information till investerarna om de fondspecifika principerna för ägarstyrning och vidtagna ägarstyrningsåtgärder var dock bristfällig.

Finansinspektionen rekommenderar alla bolag att sätta sig in i det bifogade tillsynsbrevet och observationerna om integrering av risken för grönmålning i fondernas verksamhet, utvärdera bolagets verksamhet och vid behov genomföra korrigerande åtgärder.

Finansinspektionen rapporterar skilt om observationerna om den andra delen av den tematiska bedömningen hösten 2024.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anna Mäkipeska, senior övervakare, anna.makipeska(at)fiva.fi
  • Nina Männynmäki, ledande specialist, nina.mannynmaki(at)fiva.fi
  • Riitta Seppä, ledande övervakare, riitta.seppa(at)fiva.fi

Bilaga:

Tillsynsbrev: Tematisk bedömning om integrering av risken för grönmålning i fondverksamhet

1 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-ncas-assess-disclosures-and-sustainability-risks-investment-fund