Verkkouutinen 7.7.2014 – 10/2014

Finanssivalvonnan tutkinnassa 86 arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttöepäilyä alkuvuonna 2014

Finanssivalvonnalla oli tammi–kesäkuussa 2014 tutkinnassa 86 (edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona 70) arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttöepäilyä. Näistä epäilyistä 26 (32) liittyy sisäpiirintiedon väärinkäyttöön, 18 (26) markkinoiden vääristämiseen ja 34 (10) arvopaperimarkkinalain mukaiseen tiedonantovelvollisuuteen ja 8 (2) muihin väärinkäytöksiin.

Finanssivalvonta tutkii väärinkäyttöepäilyjä omasta aloitteestaan, mutta se saa myös ilmoitusten ja vihjeiden kautta tietoja epäilyttävistä tapauksista mm. pörssiltä, markkinaosapuolilta, tiedotusvälineistä, yksittäisiltä sijoittajilta ja ulkomaisilta valvontaviranomaisilta.

Suomalaisella sijoituspalvelun tarjoajalla tai ulkomaalaisen sijoituspalvelun tarjoajan Suomessa sijaitsevalla sivuliikkeellä on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Finanssivalvonnalle, jos sillä on syytä epäillä, että liiketoimeen saattaa liittyä sisäpiirintiedon väärinkäyttöä tai markkinoiden vääristämistä eli manipulaatiota. Ilmoitusvelvollisuus laajeni vuoden 2013 alusta koskemaan myös sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa olevia henkilöitä. Tarkastelukautena ilmoituksia tuli sijoituspalvelun tarjoajilta 30 (20). Näistä suuri osa oli ulkomaisilta palveluntarjoajilta. Suuri osa ilmoituksista liittyy sisäpiirintiedon väärinkäyttöepäilyihin. Pörssiltä ilmoituksia tuli 13 (21).

Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitus ei ole luonteeltaan tutkintapyyntö, vaan ilmoitusvelvollisen havaitsema poikkeava liiketoimi tai seikka, joissa voi olla syytä epäillä, että liiketoimeen saattaa liittyä sisäpiirintiedon lainvastaista käyttöä tai markkinoiden vääristämistä. Epäilys voi syntyä, jos yleisen kokemuksen perusteella liiketoimessa on jotain tavanomaisesta poikkeavaa. Ilmoitusvelvollisen ei edellytetä tutkivan kauppoja tai niiden taustoja.

Tutkittavien tapausten määrissä vuotuista vaihtelua

Tutkittavien tapausten määrissä on aina vuosittaista vaihtelua, joka johtuu mm. taloudellisesta aktiviteetista ja osin myös valvonnan painotuksista. Sisäpiirintiedon väärinkäyttöilmoitusten ja niihin liittyvien tutkintojen määrä yleensä kasvaa taloudellisen aktiviteetin, yritysjärjestelyn ja tulosvaroitusten lisääntyessä. Myös rajat ylittävät yritysjärjestelyt lisäävät tyypillisesti erityisesti ulkomailta tulleiden ilmoitusten määrää, mikä vaikuttaa näin ollen myös tutkittujen sisäpiiritapausten määrään. Manipulaatioepäilyjen määrä puolestaan lisääntyy tyypillisesti silloin, kun osakekursseissa on suurta heilahtelua.

Tiedonantovelvollisuuden luvut sisältävät listayhtiöiden jatkuvaan ja säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen, liputusvelvollisuuteen ja arvopapereiden tarjoamiseen liittyvät selvitykset. Valvonnassa painottui erityisesti liputuksiin ja arvopaperitarjouksiin liittyvät selvitykset, mikä nosti tutkittujen tiedonantovelvollisuustapausten määrää verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Taulukossa on kaikki Finanssivalvonnan tänä vuonna 30.6. mennessä tekemät tutkintapyynnöt ja sen antamat hallinnolliset seuraamukset. Finanssivalvonta teki kaksi tutkintapyyntöä poliisille sekä antoi yhden julkisen varoituksen ja määräsi kaksi rikemaksua. Katso valvontatoimenpiteet.

Markkinat-tiedotteessa 2/2014 kerrotaan tarkemmin, miten Finanssivalvonta valvoo listayhtiöiden tiedottamista ja kaupankäyntiä arvopaperimarkkinoilla.

Lisätietoja antavat

  • osastopäällikkö Jarmo Parkkonen, puhelin 010 831 5255 ja
  • markkinavalvoja Laila Hietalahti, puhelin 010 831 5244.

Katso myös