Verkkouutinen 7.6.2016 – 6/2016

Finanssivalvonta selvitti pankkien menettelytapojen asianmukaisuutta Finavian johdannaissopimuksissa

Finavia on pyytänyt Finanssivalvontaa selvittämään yhtiön käyttämien pankkien toimien asian- ja lainmukaisuuden solmittaessa pankkien ja Finavian välisiä johdannaissopimuksia vuosina 2009–2011. Finanssivalvonta on käsitellyt asian ja lähettänyt vastauksensa Finavialle sekä niille pankeille, joita selvityspyyntö koski.

​Finanssivalvonta on arvioinut pankeilta saatujen selvitysten perusteella pankkien toimien asianmukaisuutta ja menettelytapavelvoitteiden noudattamista. Finanssivalvonta on selvittänyt, onko syytä epäillä pankkien laiminlyöneen silloisen arvopaperimarkkinalain mukaista kieltoa antaa arvopapereiden markkinoinnissa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja taikka käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä. Lisäksi Finanssivalvonta on arvioinut, ovatko pankit noudattaneet arvopaperimarkkinalain mukaista velvollisuutta noudattaa hyvää tapaa arvopaperikaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa.

Pankeilla on ollut velvollisuus antaa Finavialle olennaiset tiedot asiakkaan päätöksenteon tueksi muun muassa sopimusten luonteesta ja niihin sisältyvistä riskeistä. Ammattimaiseksi asiakkaaksi asianmukaisesti luokitellulle Finavialle palvelua tarjotessaan pankeilla ei kuitenkaan ole ollut velvollisuutta selvittää sopimusten asianmukaisuutta tai soveltuvuutta Finavialle.

Saatujen selvitysten perusteella ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta epäillä, että Finavialle olisi annettu kyseessä olevia johdannaissopimuksia tarjottaessa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja taikka käytetty hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta menettelyä.

Koska kyseessä on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen yksittäinen asia, Finanssivalvonta ei kommentoi sitä enempää.