Webbnyheter 7.6.2016 – 6/2016

Finansinspektionen utredde om bankerna hade förfarit ändamålsenligt i fråga om Finavias derivatavtal

Finavia har begärt att Finansinspektionen ska utreda om de banker som bolaget anlitat hade förfarit ändamålsenligt och lagenligt när bankerna och Finavia ingick derivatavtal 2009–2011. Finansinspektionen har behandlat ärendet och sänt sitt svar till Finavia samt till de banker som begäran om utredning gällde. 

​Finansinspektionen har utifrån de utredningar som bankerna lämnat bedömt huruvida bankernas åtgärder varit ändamålsenliga och huruvida bankerna iakttagit de obligatoriska uppförandereglerna. Finansinspektionen har utrett om det finns skäl att misstänka att bankerna försummat förbudet enligt den då gällande värdepappersmarknadslagen mot att lämna osanna eller vilseledande uppgifter eller tillämpa förfaranden som strider mot god sed eller annars är otillbörliga. Dessutom har Finansinspektionen bedömt huruvida bankerna har iakttagit skyldigheten enligt värdepapperslagen att iaktta god sed vid handel med värdepapper och tillhandahållande av investeringstjänster.

Bankerna har varit skyldiga att lämna Finavia väsentliga uppgifter till stöd för kundens beslutsfattande bland annat om avtalens karaktär och de risker som ingick i dem. När bankerna tillhandahållit Finavia, som på behörigt sätt klassificerats som en professionell kund, tjänster har de ändå inte varit skyldiga att utreda om avtalen varit ändamålsenliga eller lämpliga för Finavia.

På basis av de erhållna utredningarna har det inte kommit fram några sådana omständigheter som skulle ge anledning att misstänka att Finavia i samband med tillhandahållandet av de aktuella derivatavtalet skulle ha getts osanna eller vilseledande uppgifter eller att förfaranden som strider mot god sed eller annars varit otillbörliga skulle ha tillämpats.

Eftersom det är fråga om ett privat ärende mellan kunden och tjänsteleverantören kommenterar Finansinspektionen inte saken desto vidare.