Valvottavatiedote 9.7.2014 – 43/2014

Vaihtoehtorahastosääntelyä koskevia määräyksiä ja ohjeita voimaan 22.7.2014

Finanssivalvonta on antanut yhden uuden määräyksen ja ohjeen sekä tehnyt muutoksia seuraaviin viiteen Finanssivalvonnan määräykseen ja ohjeeseen:

 1. Vaihtoehtorahastojen hoitajat 4/2014 (uusi)
 2. Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat 3/2011
 3. Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus 10/2013
 4. Kaupparaportointi 12/2013
 5. Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi 15/2013
 6. Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat 16/2013.

Uusien määräysten ja ohjeiden sekä määräyksiin ja ohjeisiin tehtyjen muutosten taustalla on 15.3.2014 voimaan tullut laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) ja muut lainsäädännön muutokset, jotka perustuvat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin (2011/61/EU) täytäntöönpanoon. Uuteen lainsäädäntöön liittyvät valtiovarainministeriön asetukset julkaistiin säädöskokoelmassa 25.3.2014.

Finanssivalvonnan uudet määräykset ja ohjeet sekä Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 22.7.2014.

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomia muutoksia tullaan myöhemmässä vaiheessa huomioimaan myös muissa Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa.

Määräysten ja ohjeiden sisältö

Määräykset ja ohjeet 4/2014: Vaihtoehtorahastojen hoitajat

Määräyksissä ja ohjeissa huomioidaan seuraavat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamat vaihtoehtorahastotoimintaa koskevat ohjeet, jotka otetaan osaksi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa:

 • ESMA:n ohjeet AIFM-direktiivin mukaisesta hyvästä palkka- ja palkkiopolitiikasta (ESMA/2013/232)
 • ESMA:n ohjeet AIFM-direktiivin keskeisistä käsitteistä (ESMA/2013/611)
 • ESMA:n ohjeet AIFM-direktiivin artiklojen 3(3)(d) sekä 24(1), (2) ja (4) mukaisesta raportointivelvollisuudesta (ESMA/2013/1339).

Lisäksi määräyksissä ja ohjeissa kootaan yhteen eritasoinen vaihtoehtorahastojen hoitajien AIFMD-raportointivelvollisuudesta annettu sääntely ja ohjeistus sekä annetaan Finanssivalvonnan määräykset raportoinnin käytännön toteutuksesta. AIFMD-raportointia koskeva konekielinen tiedonvälityksen kuvaus löytyy Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Määräykset ja ohjeet 3/2011: Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat

Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaa tarkennetaan koskemaan jatkossa vain rahastoyhtiöitä niiden hoitaessa UCITS-direktiivin (2009/65/EY) mukaisia rahastoja ja niissä huomioidaan 15.3.2014 voimaan tulleet muutokset sijoitusrahastolakiin (48/1999). Määräyksiin ja ohjeisiin lisätään uusi luku koskien rahasto-osuuden arvonlaskentaa ja arvonlaskentavirheitä.

Samassa yhteydessä kumotaan Rahoitustarkastuksen tulkinta rahastoyhtiön menettelytavoista sijoitusrahaston arvonlaskennassa (Tulkinta 4/2007), sekä standardista RA 4.2 (Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle) luku 5, joka koskee ilmoitusta rahasto-osuuden arvon julkistamisessa tapahtuneesta virheestä.

Lisäksi kumotaan määräykset ja ohjeet 2/2013 ETF:stä ja muista UCITS-rahastoihin liittyvistä ohjeista ja siirretään kyseiset ohjeet näihin määräyksiin ja ohjeisiin. Myös Rahoitustarkastuksen antama tulkinta koskien rahastoyhtiöiden rahasto-osuusrekistereitä (Tulkinta 3/2006) ja Rahoitustarkastuksen kannanotto sijoitusrahastojen palkkiorakenteiden selkeydestä ja palkkioiden porrastamisesta (K/26/99/PMO) kumotaan.

Määräykset ja ohjeet 3.–6.

Lainsäädännön muutosten johdosta Finanssivalvonta on lisäksi päivittänyt yllä mainittuja määräyksiä ja ohjeita lausuntopyynnössä esitetyn mukaisesti (Lausuntopyyntö 3/2014–27.3.2014).

Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty lähinnä niiden soveltamisalaa koskevia muutoksia, joiden taustalla on vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomat muutokset.

Kumotut määräykset ja ohjeet, tulkinnat ja kannanotot

Finanssivalvonnan voimassa olevista säännöksistä kumotaan:

 • Rahoitustarkastuksen tulkinta rahastoyhtiön menettelytavoista sijoitusrahaston arvonlaskennassa (Tulkinta 4/2007)
 • Standardista RA 4.2 (Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle) luku 5, joka koskee ilmoitusta rahasto-osuuden arvon julkistamisessa tapahtuneesta virheestä
 • Määräykset ja ohjeet 2/2013 ETF:stä ja muista UCITS-rahastoihin liittyvistä asioista (siirtyvät osaksi määräyksiä ja ohjeita 3/2011)
 • Rahoitustarkastuksen antama tulkinta koskien rahastoyhtiöiden rahasto-osuusrekistereitä (Tulkinta 3/2006)
 • Rahoitustarkastuksen kannanotto sijoitusrahastojen palkkiorakenteiden selkeydestä ja palkkioiden porrastamisesta (K/26/99/PMO)
 • Finanssivalvonnan kannanoton 3/2011 muiden kuin UCITS-rahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien markkinoinnista Suomessa (non-UCITS) (Kannanotto 3/2011).

Lausuntopalaute

Määräysten ja ohjeiden johdosta annetuista lausunnoista on laadittu palauteyhteenveto. Palauteyhteenveto ja saadut lausunnot ovat Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antavat

 • Eeva Granskog, markkinavalvoja, puhelin 010 831 5203 tai sähköposti eeva.granskog(at)finanssivalvonta.fi, ja
 • Paula Kirppu, markkinavalvoja, puhelin 010 831 5338 tai sähköposti paula.kirppu(at)finanssivalvonta.fi.


Liitteet