Tillsynsmeddelande 9.7.2014 – 43/2014

Föreskrifter och anvisningar som berör regleringen av AIF-förvaltare i kraft 22.7.2014

Finansinspektionen har utfärdat nya föreskrifter och anvisningar och gjort ändringar i följande fem föreskrifter och anvisningar:

 1. Förvaltare av alternativa investeringsfonder 4/2014 (ny)
 2. Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet 3/2011
 3. Skyldighet att anmäla marknadsmissbruk 10/2013
 4. Transaktionsrapportering 12/2013
 5. Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter 15/2013
 6. Uppföranderegler för tillhandahållande av finansiella tjänster 16/2013

Bakgrunden till de nya föreskrifterna och anvisningarna samt ändringarna till föreskrifterna och anvisningarna är den nya lagen on förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och andra ändringar i lagstiftningen, som baserar sig på verkställandet av direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (2011/61/EU). Finansministeriets förordningar gällande förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) publicerades i författningssamlingen 25.3.2014.

Finansinspektionens nya föreskrifter och anvisningar och ändringar i föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft 22.7.2014.

Ändringar till följd av regleringen av AIF-förvaltare kommer i ett senare skede att beaktas även i andra Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.

Föreskrifternas innehåll

Föreskrifter och anvisningar 4/2014: Förvaltare av alternativa investeringsfonder

I föreskrifterna och anvisningarna beaktas följande Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer och rekommendationer för AIF-förvaltare, som införs i Finansinspektionens föreskriftsamling:

 • ESMAs riktlinjer om en sund ersättningspolicy enligt AIFM-direktivet” (ESMA/2013/232)
 • ESMAs riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder” (ESMA/2013/611)
 • ESMAs riktlinjer om rapporteringsskyldigheten enligt artikel 3.3 d och 24.1, 24.2 och 24.4 i AIFM-direktivet.

I föreskrifterna och anvisningarna för man samman regler och riktlinjer på olika nivåer om rapporteringsskyldigheten för AIF-förvaltare och meddelar Finansinspektionens föreskrifter om genomförandet av rapporteringen i praktiken. Beskrivningen av den elektroniska rapporteringen kan finnas på Finansinspektionens webbplats.

Föreskrifter och anvisningar 3/2011: Organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet

Tillämpningsområdet för föreskrifterna och anvisningarna preciseras att gälla bara fondbolag som förvaltar placeringsfonder enligt UCITS-direktivet (2009/65/EG) samt beaktas de ändringar i lagen om placeringsfonder (48/1999) som trätt i kraft 15.3.2014. I föreskrifterna och anvisningarna har införts ett nytt kapitel om beräkning av placeringsfonds värde och fel i värdeberäkningen.

I detta samband upphävs Finansinspektionens tolkning om fondbolagens förfaranden vid beräkning av fondandelsvärdet i placeringsfonder (Tolkning 4/2007) samt kapitel 5 om väsentligt fel i samband med offentliggörandet av fondandelsvärdet i standard RA 4.2 om rapportering av händelser relaterade till operativa risker.

Därtill upphävs föreskrifterna och anvisningarna 2/2013 om ETF-fonder och andra frågor som rör UCITS-fonder och anvisningarna överflyttas till dessa föreskrifter och anvisningar. Också Finansinspektionens tolkning om fondbolagens andelsregister (Tolkning 3/2006) och Finansinspektionens ställningstagande om placeringsfonders provisioner och avgifter (K/26/99/PMO) upphävs.

Föreskrifterna och anvisningarna 3.-6.

Som följd av ändringarna i lagstiftningen har Finansinspektionen även uppdaterat ovan nämnda föreskrifter och anvisningar enligt begäran om yttranden (Lausuntopyyntö 3/2014-27.3.2014).
 
I föreskrifterna och anvisningarna har främst gjorts ändringar i tillämpningsområdet som har sin grund i ändringar som regleringen av AIF-förvaltare medfört.

Upphävda föreskrifter och anvisningar, tolkningar och ställningstaganden

Följande gällande Finansinspektionens regelverk upphävs:

 • Finansinspektionens tolkning om fondbolagens förfaranden vid beräkning av fondandelsvärdet i placeringsfonder (Tolkning 4/2007)
 • Kapitel 5 om väsentligt fel i samband med offentliggörandet av fondandelsvärdet i standard RA 4.2 om rapportering av händelser relaterade till operativa risker
 • Föreskrifterna och anvisningarna 2/2013 om ETF-fonder och andra frågor som rör UCITS-fonder (överflyttas till dessa föreskrifter och anvisningar)
 • Finansinspektionens tolkning om fondbolagens andelsregister (Tolkning 3/2006)
 • Finansinspektionens ställningstagande om placeringsfonders provisioner och avgifter (K/26/99/PMO)
 • Finansinspektionens ställningstagande till marknadsföring av andra än UCITS-fondandelar och fondföretagsandelar (icke-UCITS) i Finland (Ställningstagande 3/2011)

Yttranden

Ett sammandrag har utarbetats över yttranden som mottagits. Sammandraget och de enskilda yttrandena har lagts ut på Finansinspektionens webbplats i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna. Materialet finns enbart på finska.

Närmare upplysningar lämnas av

 • Eeva Granskog, marknadsövervakare, telefon 010 831 5203 eller e-post eeva.granskog(at)fiva.fi, och
 • Paula Kirppu, marknadsövervakare, telefon 010 831 5338 eller e-post paula.kirppu(at)fiva.fi.

Bilagor