Valvottavatiedote 14.2.2018 – 9/2018

Määräysten ja ohjeiden 8/2014 ja 8/2016 muuttaminen

Finanssivalvonta muuttaa määräyksiä ja ohjeita 8/2014 Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa ja 8/2016 Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt.Määräyksiä ja ohjeita muutetaan vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä ja niissä otetaan huomioon Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) antamia ohjeita. Määräyksiin ja ohjeisiin on pyritty tekemään vain sääntelykokonaisuuden kannalta välttämättömät muutokset.

Määräykset ja ohjeet 8/2014: Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Määräysten ja ohjeiden 8/2014 olennaisimmat muutokset koskevat maksupalveluntarjoajien operatiivisten ja turvallisuusriskien hallintaa sekä merkittävien maksupalveluhäiriöiden raportointia. Finanssivalvonta suosittaa, että maksupalveluntarjoajat noudattavat EBAn ohjeita operatiivisten riskien ja turvallisuusriskien hallintaa koskevista turvatoimenpiteistä (EPV/GL/2017/17). Maksupalveluntarjoajien tulee myös toimittaa Finanssivalvonnalle vuosittain vapaamuotoinen arvio maksupalveluiden operatiivisista riskeistä ja turvallisuusriskeistä. Ensimmäinen arvio toimitetaan 28.2.2019 mennessä vuodelta 2018. Maksupalveluja koskevista operatiivisista ja turvallisuutta koskevista häiriöistä raportoidaan EBAn ohjeiden (EPV/GL/2017/10) mukaisesti merkittävän häiriön luokitteluja ja raportoinnin määräaikoja noudattaen. Häiriöraportointilomake tulee saataville Finanssivalvonnan verkkopalveluun.

Finanssivalvonta antaa maksupalveluntarjoajien säännöllistä petostapahtumien raportointia koskevia ohjeita EBAn ao. ohjeiden valmistuttua.

Määräyksiin ja ohjeisiin 8/2014 on lisätty myös viittaus EBAn ohjeisiin valvonta- ja arviointiprosessin (SREP) yhteydessä tehtävästä ICT-riskien arvioinnista (EPV/GL/2017/05). Finanssivalvonta suosittaa, että valvottavat ottavat kyseiset ohjeet huomioon tietojärjestelmäriskiensä hallinnassa. Tältä osin viittaamme 20.11.2017 julkaistuun valvottavatiedotteeseen (62/2017).

Lisäksi määräyksiin ja ohjeisiin 8/2014 on päivitetty rahoitusvälineiden markkinat II -direktiivistä (MiFID II) aiheutuneita lakiteknisiä muutoksia.

Määräykset ja ohjeet 8/2016: Maksulaitokset ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavat henkilöt

Määräysten ja ohjeiden 8/2016 olennaisimpina muutoksina lainsäädäntömuutosten päivittämisen lisäksi Finanssivalvonta suosittaa noudattamaan EBAn antamia ohjeita ammatillisesta vastuuvakuutuksesta tai vastaavasta vakuudesta maksutoimeksianto- ja tilitietopalveluita tarjoaville niille toimijoille, jotka kuuluvat määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan (EPV/GL/ 2017/08). Samoin Finanssivalvonta suosittaa noudattamaan EBAn ohjeita toimiluvan hakemisesta maksupalvelutoiminnalle (EPV/GL/2017/09). Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty uusi luku (luku 9), jossa säännellään riittävän vakuutus- tai vakuusmäärän ilmoittamisesta Finanssivalvonnalle.

Muutetut määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.3.2018.

Lisätietoja antavat

  • Erja Pullinen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5358 tai sähköposti erja.pullinen(at)fiva.fi (Määräykset ja ohjeet 8/2014)
  • Heli Mäkitalo, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5369 tai sähköposti heli.makitalo(at)fiva.fi (Määräykset ja ohjeet 8/2014)
  • Juha Eerikäinen, vastuuvalvoja, puhelin 09 183 5322 tai sähköposti juha.eerikainen(at)fiva.fi (Määräykset ja ohjeet 8/2016)
  • Henna Toivonen, vastuuvalvoja, puhelin 09 183 5372 tai sähköposti henna.toivonen(at)fiva.fi (Määräykset ja ohjeet 8/2016)

Liitteet

Korjattu näppäilyvirheitä 26.2.2108.