Valvottavatiedote 26.4.2024 – 28/2024

Kuluttajaluottoja myöntävillä toimijoilla rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen riskien hallinnassa vaihtelevia puutteita; toimijoiden rekisteritietoja arvioitu ja päivitetty

Kuluttajaluottoja myöntävät yritykset siirtyivät Finanssivalvonnan valvottaviksi 1.7.2023 luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain astuttua voimaan. Valvonnan siirtyessä rekisteriin oli merkitty 44 toimijaa.

Finanssivalvonta käynnisti syksyllä 2023 uusien valvottavien osalta selvityksen, jonka tarkoituksena on arvioida:

  • toimijoiden rekisteröintiedellytysten täyttymistä
  • asiakkaansuojaa koskevia menettelytapoja
  • rahanpesulain mukaisten velvoitteiden noudattamista.

Tämän lisäksi Finanssivalvonta teki Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien toimijoiden keskuudessa maksukyvyttömyysriskien hallintaa koskevan teema-arvion.

Tässä valvottavatiedotteessa kerrotaan Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien toimijoiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä sekä rekisteröintiedellytysten täyttymistä koskevien selvitysten tuloksista.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva selvitys

Arviossa selvitettiin, missä määrin uusien valvottavien toimintatavat ja riskienhallintakeinot vastasivat rahanpesulain mukaisia velvoitteita. Lisäksi toimijoille tuotiin esiin selvityksen aikana tunnistettuja puutteita, ohjeistettiin miten ja miltä osin toimintatapoja tulisi edelleen kehittää ja pyydettiin toimittamaan päivitetyt rahanpesun estämisen prosesseihin liittyvät dokumentit Finanssivalvonnalle.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevat keskeiset havainnot

Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien toimijoiden kohdalla havaittiin huomattavia eroja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamisen ja hallintakeinojen mitoituksen osalta. Myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioissa havaittiin joidenkin toimijoiden kohdalla merkittäviä puutteita.

Lisäksi Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien toimijoiden välillä havaittiin huomattavia eroja ja vaihtelevia puutteita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien hallinnassa laadittujen toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen näkökulmasta. Merkittävimmät puutteet liittyivät asiakaskohtaiseen riskiluokitteluun, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen velvoitteisiin liittyvään toimijoiden sisäiseen vastuunjakoon, asiakkaan tuntemiseen ja tehostettuun tuntemiseen.

Selvityksen perusteella Finanssivalvonnan aktiivisilla toimilla on ollut positiivinen vaikutus toimijoiden rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevan riskitietoisuuden laajentamisessa ja tätä kautta riskienhallinnassa. Valtaosa toimijoista on reagoinut Finanssivalvonnan lisäselvityspyyntöihin ripeästi. Toimijat ovat ottaneet Finanssivalvonnan antaman palautteen vastaan kehittämällä sisäisiä riskienhallintaprosessejaan rahanpesun estämisen tehostamiseksi.

Finanssivalvonnan jatkotoimenpiteet

Selvityksen havaintoja käytetään pohjana riskiperusteisen jatkuvan valvonnan kohdistamisessa. Kahden toimijan osalta dokumenteissa esiintyy paljon ja/tai merkittäviä puutteita. Nämä toimijat ovat palauttaneet vastauksensa Finanssivalvonnan selvityspyyntöihin myöhässä, jonka vuoksi valvontatoimenpiteet ovat vielä kesken. Oletuksena on, että vuoden 2024 loppuun mennessä kaikki rekisterissä olevat kyseisen sektorin toimijat täyttävät päivitettyjen dokumenttien perusteella rahanpesulain mukaiset velvoitteet.

Toimijoiden vastauksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja sekä pakotteita koskevaan tiedonkeruuseen (RA, Riskiarviokysely) käydään läpi ja analysoidaan. Finanssivalvonta tulee myös arvioimaan kyseiseen sektoriin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä.

Finanssivalvonta voi tehdä tarkastuksia ja valvontakäyntejä toimijoihin. Mikäli puutteita havaitaan, voi Finanssivalvonta määrätä hallinnollisia seuraamuksia. Hallinnollisia seuraamuksia ovat rikemaksu, julkinen varoitus ja seuraamusmaksu. Finanssivalvonta voi myös velvoittaa toimijan uhkasakolla täyttämään velvollisuutensa, jos laiminlyönti ei ole vähäinen.

Rekisteröintiedellytysten täyttymistä koskeva selvitys

Arviossa tutkittiin rekisteritietojen ajantasaisuutta sekä sitä, täyttävätkö rekisteröidyt toimijat rekisteröinnin edellytykset. Edellytykset koskevat erityisesti toimijan ylimmän johdon luotettavuutta ja osaamista sekä suurten omistajien luotettavuutta. Tavoitteena oli myös selvittää toimijoiden omistusrakenne sen arvioimiseksi, missä laajuudessa luotettavuusvaatimus tulisi tutkia.

Rekisteröintiedellytysten täyttymistä koskevan selvityksen keskeiset havainnot

Toimijat ovat lain mukaan velvollisia ilmoittamaan rekisteritiedoissa tapahtuvista muutoksista. Näiden tietojen ilmoittamisessa havaittiin laiminlyöntejä. Finanssivalvonta on päivittänyt rekisterinsä saatujen tietojen pohjalta. Samalla on selvitetty toimijoiden omistusrakenteet.

Selvityksen aikana annettiin 14 rekisteröitymisen perumista koskevaa myönteistä päätöstä sekä yksi kielteinen päätös. Kukin rekisteristä poistamista koskeva päätös tehtiin kunkin asianosaisen yhtiön hakemuksesta. Edellytyksenä rekisteröitymisen perumiselle pidettiin, ettei yhtiö myönnä enää uusia kuluttajaluottoja, eikä sillä ole aikaisempaan toimintaan liittyvää luottokantaa jäljellä.

Rekisteriin jääneiden toimijoiden osalta selvityksessä tehdyt havainnot eivät ole vaikuttaneet arvioon edellytysten täyttymisessä.  

Finanssivalvonnan jatkotoimenpiteet

Finanssivalvonta tulee jatkuvassa valvonnassa kiinnittämään huomiota siihen, että toimijat ilmoittavat rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista. Hallinnollisena seuraamuksena Finanssivalvonta voi määrätä toimijalle rikemaksun mainitun velvollisuuden laiminlyömisestä.

Liite

Yhteenveto Suomessa kuluttajaluottoja myöntävien yritysten rahanpesun estämistä koskevista havainnoista

Lisätietoja antavat

  • Rahanpesun estäminen
    Emilia Isolauri, valvoja, puhelin 09 183 5017 tai emilia.isolauri(at)finanssivalvonta.fi

  • Rekisteröintiedellytysten täyttyminen
    Roosa Heinonen, asiantuntija, puhelin 09 183 5575 tai roosa.heinonen(at)finanssivalvonta.fi