Tillsynsmeddelande 26.4.2024 – 28/2024

Varierande brister i hanteringen av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism hos aktörer som beviljar konsumentkrediter; aktörernas registeruppgifter har bedömts och uppdaterats

Företag som beviljar konsumentkrediter började omfattas av Finans­inspektionens tillsyn den 1 juli 2023 då lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare trädde i kraft. I samband med överföringen av tillsynen var 44 aktörer antecknade i registret.

Finansinspektionen inledde på hösten 2023 en utredning i de nya företagen under tillsyn i syfte att bedöma:

  • huruvida aktörerna uppfyller förutsättningarna för registrering
  • förfarandena som gäller kundskydd
  • iakttagandet av skyldigheterna enligt penningtvättslagen.

Därtill genomförde Finansinspektionen en tematisk bedömning om hanteringen av insolvensrisker bland aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland.

I detta tillsynsmeddelande redogörs för resultaten av utredningarna om förhindrande av penningtvätt/finansiering av terrorism hos aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland och om hur väl de uppfyller förutsättningarna för registrering.

Utredningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I bedömningen utreddes i vilken grad förfarandena och riskhanterings­åtgärderna i de nya företagen under tillsyn motsvarade skyldigheterna i penningtvättslagen. Därtill gjordes aktörerna uppmärksamma på de brister som identifierades under utredningen, de fick vägledning om hur och till vilka delar förfarandena bör vidareutvecklas och de ombads lämna in uppdaterade dokument om sina processer för förhindrande av penningtvätt till Finansinspektionen.

De viktigaste observationerna för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Bland de aktörer som beviljar konsumentkrediter i Finland observerades stora skillnader vad gäller identifieringen av riskerna för penningtvätt och för finansiering av terrorism samt i dimensioneringen av hanteringsåtgär­derna. Även i bedömningen av risken för penningtvätt och finansiering av terrorism observerades betydande brister hos vissa aktörer.

Därtill observerades bland aktörerna som beviljar konsumentkrediter i Finland betydande skillnader och varierande brister i verksamhets­principerna och förfarandena för hantering av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. De största bristerna anslöt sig till en kundspecifik riskklassificering, aktörernas interna ansvarsfördelning av skyldigheterna i anslutning till penningtvätt och finansiering av terrorism, kundkontroll och skärpt kundkontroll.

Enligt utredningen har Finansinspektionens aktiva åtgärder haft en positiv inverkan på utökandet av aktörernas riskmedvetenhet om penningtvätt och finansiering av terrorism och därigenom även på riskhanteringen. Majoriteten av aktörerna har snabbt reagerat på Finansinspektionens begäran om tilläggsutredning. Aktörerna har mottagit Finansinspek­tionens respons genom att utveckla sina interna riskhanteringsprocesser för att effektivera arbetet med att förhindra penningtvätt.

Finansinspektionens vidare åtgärder

Observationerna i utredningen används som grund vid inriktningen av den riskbaserade löpande tillsynen. Beträffande två aktörer förekom det mycket och/eller betydande brister i dokumenten. Aktörerna i fråga har skickat in sina svar på Finansinspektionen utredningsbegäran för sent och således har tillsynsåtgärderna ännu inte slutförts. Antagandet är att alla aktörer inom sektorn i fråga som finns i registret senast vid slutet av året 2024 ska uppfylla skyldigheterna i penningtvättslagen på basis av de uppdaterade dokumenten.

Aktörernas svar på rapporteringen om risker och kontroller som gäller penningtvätt och finansiering av terrorism samt sanktioner (RA, Riskbedömningsenkät) behandlas och analyseras. Finansinspektionen kommer också att bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i anslutning till sektorn i fråga.

Finansinspektionen kan göra inspektioner och tillsynsbesök hos aktö­rerna. Om brister observeras, kan Finansinspektionen förelägga admi­nistrativa påföljder. Administrativa påföljder är ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift. Finansinspektionen kan också vid vite ålägga en aktör att fullgöra sin skyldighet, om försummelsen inte är obetydlig.

Utredning om huruvida förutsättningarna för registrering uppfylls

I bedömningen undersöktes huruvida registeruppgifterna är uppdaterade samt om de registrerade aktörerna uppfyller förutsättningarna för regist­rering. Förutsättningarna gäller särskilt tillförlitlighet och kompetens hos aktörens högsta ledning samt de viktigaste ägarnas tillförlitlighet. Målet var också att reda ut aktörernas ägarstruktur för att bedöma i vilken omfattning tillförlitlighetskravet behövde undersökas.

De viktigaste observationerna vad gäller uppfyllandet av förutsättningarna för registrering

Aktörerna är enligt lag skyldiga att rapportera om ändringar i de regist­rerade uppgifterna. Det observerades försummelser i rapporteringen av dessa uppgifter. Finansinspektionen har uppdaterat sitt register utifrån erhållna uppgifter. Samtidigt har den utrett aktörernas ägarstrukturer.

Under utredningen utfärdades 14 positiva beslut och ett negativt beslut om återkallande av registrering. Varje beslut om strykning ur registret gjordes på de aktuella bolagets ansökan. Som en förutsättning för återkallande av registrering ansågs att bolaget inte längre beviljar nya konsumentkrediter, och att det inte har någon kreditstock kvar från sin tidigare verksamhet.

Vad gäller de aktörer som blev kvar i registret har observationerna i utredningen inte påverkat bedömningen av huruvida förutsättningarna uppfylls. 

Finansinspektionens fortsatta åtgärder

Finansinspektionen kommer i sin fortlöpande tillsyn att fästa uppmärk­samhet vid att aktörerna rapporterar om ändringar i de uppgifter som antecknats i registret. Som en administrativ påföljd kan Finansinspek­tionen ålägga aktören ordningsavgift för försummelse av nämnda skyl­dighet.

Bilaga

Sammanfattning av observationer för förhindrande av penningtvätt i företag som beviljar konsumentkrediter i Finland

Närmare upplysningar lämnas av

  • Förhindrande av penningtvätt
    Emilia Isolauri, övervakare, tfn 09 183 5017 eller emilia.isolauri(at)fiva.fi

  • Uppfyllandet av förutsättningarna för registrering
    Roosa Heinonen, specialist, tfn 09 183 5575 eller roosa.heinonen(at)fiva.fi