Lehdistötiedote 6.7.2023

Pankkien on tärkeää huolehtia henkilökohtaisen asiakaspalvelun saatavuudesta ja kohtuuhintaisista peruspankkipalveluista

Asiakkaiden oikeus laissa määriteltyihin peruspankkipalveluihin toteutuu Suomessa pääosin hyvin. Finanssivalvonnan arvion mukaan peruspankkipalveluja oli viime vuonna hyvin ja pääosin kohtuuhintaisesti tarjolla, mutta palvelutarjonta painottuu pankkien digitaalisiin palveluihin. Vaikka digitaaliset palvelut ovat valtaosalle asiakkaista pääasiallinen kanava päivittäisen pankkiasioinnin hoitamiseen, pankkien on turvattava myös henkilökohtaisen asiakaspalvelun saatavuus ja digitaalisia palveluita käyttämättömien asiakkaiden mahdollisuus kohtuuhintaiseen asiointiin.

Digitaalisten palveluiden rinnalla tarvitaan henkilökohtaista palvelua 

Pankkikonttoreiden määrä jatkoi laskuaan vuoden 2022 aikana. Lisäksi henkilökohtaisen palvelun saatavuutta rajoittavat konttoreiden supistetut palveluajat ja ajanvarauskäytännöt. Pankkien asiakkaat ja sidosryhmät antoivat valvoville viranomaisille enenevässä määrin kriittistä palautetta asiakaspalvelun saatavuudesta ja pitkistä jonotusajoista.

”Digitaalisten palvelujen suosiosta huolimatta henkilökohtaisen asiakaspalvelun saaminen kohtuullisessa ajassa on asiakkaille edelleen tärkeää. Finanssivalvonta kehottaakin pankkeja kiinnittämään huomiota asiakaspalvelun tavoitettavuuteen kaikissa pankkien palvelukanavissa”, toteaa Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa

Konttoripalveluiden saatavuuden muutoksia lukuun ottamatta digitaalisille palveluille vaihtoehtoisissa palveluissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2022 aikana. Pankit ovat tehneet digitaalisiin palveluihin viime vuosien aikana saavutettavuutta parantavia toimia. Pankit antavat asiakkailleen myös monimuotoista ja pääosin maksutonta digitukea. Näillä toimilla pankit edistävät palveluajoista riippumattomien ja hinnoiltaan edullisempien digitaalisten palvelujen käyttömahdollisuuksia entistä laajemmalle asiakaskunnalle. 

Peruspankkipalveluiden hinnoissa nousua ja merkittäviä eroja pankkien välillä        

Peruspankkipalveluiden hinnat olivat vuonna 2022 nousussa. Hintojen korotukset olivat kuitenkin pankkikohtaisia, ja hinnoissa on merkittävää ja aikaisempaa suurempaa eroa eri pankkien välillä. 

”Jotta asiakkaiden oikeus peruspankkipalveluihin toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla, palveluita on oltava saatavilla kaikille asiakasryhmille, mutta samalla palveluista perittävien palvelumaksujen on oltava kohtuullisella tasolla. Näkemyksemme mukaan kaikkein korkeimmat hinnat antavat pankeille aihetta uudelleen arvioida hinnoittelunsa perusteita ja kohtuullisuutta”, Tero Kurenmaa toteaa.      

Peruspankkipalveluita koskevan lainsäädännön uudistustarpeita kartoitetaan 

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt peruspankkipalveluita koskevan sääntelyn muutostarpeiden kartoittamisen osana laajempaa luottolaitoslain muutostarpeiden arviointia. Selvitystyön yhteydessä eri sidosryhmillä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiä peruspankkipalveluiden tarjonnasta ja hinnoittelusta sekä sääntelyn kehitystarpeista. 

Finanssivalvonta pitää peruspankkipalveluja koskevan sääntelyn muutostarpeiden arviointia tervetulleena. Lainsäädännön nykytilaa ja muutostarpeita on tärkeää tarkastella erityisesti siitä näkökulmasta, että sääntelyllä turvataan kohtuuhintaisten peruspankkipalveluiden tarjonta koko maan laajuisesti myös niissä tilanteissa, kun markkinaehtoinen palveluntarjonta ei riitä kattamaan asiakkaiden tarpeita. 


Kuluttaja-asiakkailla on lakisääteinen oikeus talletuspankkien tarjoamiin peruspankkipalveluihin. Peruspankkipalveluiksi luettaviin palveluihin sisältyvät maksutili, tilinkäyttöväline (kuten debit-kortti), verkkopankkipalvelu ja vahva sähköinen tunnistusväline.

Finanssivalvonta tekee vuosittain selvityksen luottolaitoslaissa määriteltyjen peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta. Vuotta 2022 koskevan selvityksen tiedot perustuvat pääasiassa kuluttajien maksutilivertailusivustolta (www.fine.fi/maksutilivertailu) saatuihin tietoihin pankkipalveluiden hinnoista ja pankkien konttoreista, Suomen Pankin tilastoihin, asiakkaiden ja sidosryhmien palautteisiin sekä selvityksen yhteydessä pankeille tehtyyn kyselyyn.

Katso myös

Selvitys peruspankkipalveluiden saatavuudesta ja hinnoittelusta vuonna 2022

Lisätietoja antaa

Osastopäällikkö Samu Kurri 

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.