Valvottavatiedote 22.4.2013 – 31/2013

Finanssivalvonta arvioi sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden vakavaraisuuden hallinnan tasoa

Finanssivalvonta on arvioinut sijoituspalveluyritysten ja omaisuudenhoitoa tarjoavien rahastoyhtiöiden vakavaraisuuden hallinnan järjestämistä. Valvottavien vakavaraisuuden hallintaprosesseissa ja vakavaraisuuden hallintaa koskevassa osaamisessa havaittiin suuria eroja yhtiöittäin. Kokonaisuutena arvioituna yhtiöiden vakavaraisuuden hallintaprosessi ja -aineisto olivat parantuneet edellisestä vuodesta.

Arvioinnin kohteena oli Finanssivalvonnan standardin 4.2 Vakavaraisuuden hallinta soveltamisalaan kuuluvat sijoituspalveluyritykset ja omaisuudenhoitoa tarjoavat rahastoyhtiöt lukuun ottamatta finanssiryhmittymiin kuuluvia sijoituspalveluyrityksiä ja rahastoyhtiöitä, jotka Finanssivalvonta arvioi erikseen kutakin ryhmittymää koskevassa valvojan arviossa. Arviointia varten Finanssivalvonta pyysi yhtiöiltä sekä vakavaraisuuden hallinnan että hallinnon luotettavaan järjestämiseen liittyviä asiakirjoja.

Valvottavan on järjestettävä vakavaraisuuden hallintansa standardissa 4.2 säädetyllä tavalla. Finanssivalvonnan tehtävänä on lain mukaan säännöllisesti laatia oma kokonaisarvionsa valvottavien vakavaraisuuden hallinnan järjestämisestä ja omien varojen riittävyydestä eli ns. valvojan arvio.

Vakavaraisuuden hallinnan järjestäminen valvottavissa

Valvottavien pääomasuunnittelun laatua arvioitiin yhtiöiden pääomasuunnitelmien ja vakavaraisuuden hallinnan prosessikuvausten perusteella. Valvottavien oma vakavaraisuuden hallinnan arviointiprosessi oli saatujen kuvausten perusteella yli puolella yhtiöistä hyvin järjestetty. Tässä joukossa oli sekä isoja että pieniä valvottavia. Toisaalta neljäsosa yhtiöistä ei näyttänyt tunnistaneen vakavaraisuuden hallinnan sääntelyn vaatimuksia eikä mieltäneen tarvitsevansa vakavaraisuuden hallintaa omaan tarpeeseensa.

Standardi 4.2 edellyttää kaikilta sijoituspalveluyrityksiltä ja omaisuudenhoitoa tarjoavilta rahastoyhtiöiltä mm. kirjallista ylimmän johdon hyväksymää vakavaraisuuden hallinnan kuvausta sekä säännöllistä pääomasuunnitelman päivittämistä. Yhtiöiden vakavaraisuuden hallinta tulee olla kiinteästi kytketty strategian, budjetoinnin tai muun vuosisuunnittelun kanssa ja vakavaraisuuden hallintaa koskeva dokumentti on hyväksyttävä hallituksessa. Yhtiöiden on arvioitava liiketoimintaansa ja omien varojen kehittymistä kolmelle vuodelle ja päivitettävä arviotaan vuosittain.

Operatiivisten ja muiden riskien hallinta valvottavissa

Neljännes yhtiöistä ei ollut tunnistanut eikä analysoinut operatiivisia riskejä riittävän hyvin vaikka operatiivisten riskien hallinta on keskeistä sijoituspalveluyritysten ja omaisuudenhoitoa tarjoavien rahastoyhtiöiden vakaan toiminnan kannalta. Muiden riskien osalta tilanne oli hieman parempi.

Operatiivisten riskien osalta oli tyypillisesti tunnistettu sisäisiin prosesseihin, henkilöstöön, oikeudellisiin seikkoihin ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit. Myös asiakaspinnan menettelytapoihin liittyvät riskit kuuluivat näihin. Muiden riskien osalta oli useimmiten tunnistettu keskittymä- ja maineriskit.

Myöskään toimintaympäristön riskejä ei ollut tunnistettu ja analysoitu suuressa osassa yhtiöistä. Vain vajaa puolet yhtiöistä oli tehnyt kvantitatiivisen analyysin toimintaympäristön riskeistä ja testannut pääomien riittävyyttä stressiskenaarioilla.

Osalla yhtiöistä ei ollut käsitystä vakavaraisuuden hallinnan perusajatuksesta varata pääomaa juuri omaan toimintaan liittyvien riskien kattamiseksi. Näiden puutteellisesti tai heikosti riskejä tunnistaneiden ja analysoineiden yhtiöiden joukossa oli sekä pieniä että isoja toimijoita.

Standardi 4.2 edellyttää, että valvottavan omat operatiiviset riskit on tunnistettu ja analysoitu kattavasti ja pääomatarve on määritelty johdonmukaisesti. Valvottavan on tunnistettava ja analysoitava myös muut mahdolliset standardin 4.2 mukaiset riskit ja määriteltävä näille euromääräinen pääomatarve.

Valvottavan hallinnon luotettava järjestäminen

Yhtiöiden hallinnon luotettavaa järjestämistä kuvaavat asiakirjat osoittivat, että huomattavalla osalla yhtiöistä oli puutteita hallitustyöskentelyssä sekä sisäisen valvonnan ja compliance-toiminnon järjestämisessä ainakin dokumentoinnin osalta. Arvioinnissa käytiin läpi yhtiöiden hallitusten kokousten pöytäkirjoja sekä sisäisen tarkastuksen ja compliance-toiminnon raportteja.

Vakavaraisuuden hallinta ja pääomasuunnittelu ovat osa valvottavan luotettavaa hallintoa ja muodostavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kanssa kokonaisuuden, jossa vakavaraisuuden hallinnan periaatteet liittyvät kiinteästi luotettavan hallinnon periaatteisiin.

Valvottavan hallitustyöskentely, valvottavan sisäinen valvonta ja compliance-toiminto on järjestettävä Finanssivalvonnan standardien 1.3 Luotettava hallinto sekä 4.1 Sisäisen valvonnan järjestäminen edellyttämällä tavalla ja siten, että valvottavan toiminta ja toimintatavat on dokumentoitu yhtiön hallinnon asiakirjoihin.

Finanssivalvonnan vuosittainen valvojan arvio

Finanssivalvonta arvioi valvottavien vakavaraisuuden hallinnan järjestämistä eli tekee valvojan arvion vuosittain sijoituspalveluyrityksistä ja omaisuudenhoitoa tarjoavista rahastoyhtiöistä. Finanssivalvonta käyttää valvojan arviota tukena suunnitellessaan valvontatoimia.

Finanssi valvonta tekee seuraavan valvojan arvion sijoituspalveluyrityksistä ja omaisuudenhoitoa tarjoavista rahastoyhtiöistä syksyllä 2013. Yhtiöitä arvioidaan tuolloin sekä standardin 4.2 että standardien 1.3 että 4.1 näkökulmasta.

Lisätietoja antaa

markkinavalvoja Nina Sjöman, puhelin 010 831 5249 tai sähköposti nina.sjoman(at)fiva.fi.