Valvottavatiedote 1.6.2022 – 30/2022

Määräykset ja ohjeet 4/2022: Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet toisen maksupalveludirektiivin (PSD2) mukaisesta rajallisia verkkoja koskevasta soveltamisalan ulkopuolelle jättämisestä

Finanssivalvonta on antanut määräykset ja ohjeet 4/2022, joilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) 24.2.2022 antamat ohjeet toisen maksupalveludirektiivin mukaisesta rajallisia verkkoja koskevasta soveltamisalan ulkopuolelle jättämisestä (EBA/GL/2022/02).

EBAn ohjeet on osoitettu toimivaltaisille viranomaisille ohjeiden soveltamisalaan kuuluvien ilmoitusten arviointia varten. Finanssivalvonta suosittaa ohjeissaan, että ilmoituksen tekevät palveluntarjoajat noudattavat EBAn ohjeita.

Ohjeet tulevat voimaan 1.6.2022.

Ohjeiden soveltamisala

EBAn ohjeiden tarkoitus on täsmentää maksulaitoslain (297/2010) 2 §:n 4 momentin ja maksupalvelulain (290/2010) 2 §:n 3 kohdan soveltamisalaa sekä maksulaitoslain 8 a §:n 1 momentin mukaiseen ilmoitusvelvollisuuteen liittyvää menettelyä.

Maksulaitoslakia ja maksupalvelulakia ei sovelleta erityisiin rajoitetusti käytettäviin maksuvälineisiin perustuvaan palveluun, jos:

  1. maksuvälineitä voidaan käyttää tavaran, palvelun tai muun hyödykkeen hankkimiseksi ainoastaan välineen liikkeeseenlaskijan käyttämissä tiloissa taikka liikkeeseenlaskijan kanssa suoraan tehdyn sopimuksen nojalla hyödykkeen tarjoajien rajatussa verkossa;
  2. maksuvälineitä voidaan käyttää ainoastaan valikoimaltaan erittäin rajattujen hyödykkeiden hankkimiseksi; tai
  3. maksuvälineitä, jotka tarjotaan yrityksen taikka julkisoikeudellisen yhteisön tai laitoksen pyynnöstä ja jotka ovat voimassa vain yhdessä Euroopan talousalueen valtiossa, säännellään erityisistä sosiaalista tai verotuksellisista syistä tiettyjen hyödykkeiden hankkimiseksi liikkeeseenlaskijan kanssa sopimuksen tehneiltä toimittajilta.

Palvelutyyppejä 1 ja 2 koskee kuitenkin maksulaitoslain 8 a §:n 1 momentissa säädetty ilmoitusvelvollisuus. Palvelutyypin 3 piiriin kuuluvat Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan esimerkiksi maksuvälineet, joihin sovelletaan Verohallinnon syventävää vero-ohjetta VH/481/00.01.00/2020 (Luontois- ja henkilökuntaetujen hankkiminen kohdennetuilla maksuvälineillä).

Lisätietoja antaa

Tytti Tanninen, digitalisaatioasiantuntija, puhelin 09 183 5510 tai tytti.tanninen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet